Detail předmětu

Management 2

FP-FmanPAAk. rok: 2020/2021

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit se soudobými postupy a způsoby managamentu.
Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: historické kořeny a přehled vývoje managementu, prohloubení poznatků o dovednostech manažera v práci s lidmi jako je time management a týmová práce, měření v managementu jako základ řízení, manažerské modely, procesní přístup k řízení a některé zahraniční zkušenosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Podnikový management I.

Doporučená nebo povinná literatura

WEIHRICH,H., KOONTZ,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s.. ISBN 80-85605-45-7
GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
ROBINS,S.P..- COULTER,: Management. Praha, Grada Publishing,a.s. 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1
CRAINER, S.: Moderní management – základní myšlenkové směry, Management Press 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.
Studenti mají možnost získat body za:
• individuální semestrální projekt
• týmovou presentaci na aktuální téma
• zpracování otázek z případových studií
• opravný - doplňkový individuální projekt.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 50%
Absolvování závěrečné zkoušky 50%
Celkem 100%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historické kořeny – management epochy strojů; vědecké řízení – Taylor, Ford, cesta k vědeckému řízení
2. Vývoj managementu - administrativní přístup – Fayol, 14 principů managementu
3. Vývoj managementu - Weber; kvantitativní přístup; behaviorální přístup – Owen, Mayo
4. Týmová práce - firemní kultura a práce v týmu, faktory úspěchu, charakteristiky efektivního týmu, vývojový model týmu, rozhodující činitelé efektivního týmu
5. Time management - přehled vývoje time managementu, time management IV. generace
6. Time management - matice plánování času, příčiny neproduktivního času, výkonnost versus efektivita, týdenní plánování
7. Baťův systém řízení - úvod do Baťovy soustavy řízení, historická situace, historie a podmínky T. Bati, interní procesy ve firmě, plánování, prvky motivace, charakteristické rysy řízení firmy Baťa
8. Procesní přístup - praxe systémového přístupu k managementu, charakter a četnost firemních procesů, typologie firemních procesů
9. Procesní přístup - konkrétní příklady procesů, procesy důležité z hlediska dlouhodobé úspěšnosti, realita procesního řízení
10. Měření v managementu - rovnováha mezi dlouhodobými a krátkodobými měřítky, oblasti měření
11. Manažerské modely – systémový přístup k managementu
12. Manažerské modely – význam aplikace mezinárodního standardu ISO 9001
13. Příklady z praxe, prezentace vrcholového manažera

Cíl

Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy managementu. Cílem předmětu je taktéž doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu především na úrovni organizací podnikového typu. Předmět je obsahovým rozvinutím předmětu Management I

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií, výsledků zpracování prezentačních témat.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor