Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-FdsPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vypracování DP dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni na základě získaných teoretických poznatků a dovedností řešit konkrétní praktické problémy z praxe s využitím vhodných metod umožňujících ověření předpokladů a efektivnosti navrhovaných řešení. Jsou schopni systematicky shromažďovat a analyzovat data a informace potřebné k řešení problémů. Na základě těchto analýz budou schopni navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice děkana pro vyhotovení a hodnocení bakalářských a diplomových prací (v platném znění)
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
Literatura dle doporučení vedoucího práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce a jsou hodnoceny na základě klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován ve vyhrazených hodinách vedoucího práce.

Cíl

Cílem předmětu je aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovějších teoretické trendy v rámci řešení diplomových prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy s vedoucím Dp (Bp).

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor