Detail předmětu

Bankovnictví 2

FP-FbanPAAk. rok: 2020/2021

Studijním cílem předmětu je získání znalostí o typech bank, produktově a klientsky orientovaných bankách, funkci bankovního sektoru, principech obezřetného podnikání bank, typech bankovních operací, platebních instrumentů a finančních transferů, bankovních produktů a jejich distribučních kanálech ke klientele, bankovních úvěrových a finančně - úvěrových obchodech s klienty včetně řízení úvěrových rizik, základů řízení likvidity banky včetně řízení jejích aktiv a pasiv. Absolvování předmětu studentům umožní porozumět procesům probíhajícím v současném bankovnictví a prakticky se na této činnosti podílet.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti o funkci bankovního sektoru, jednotlivých typů bank, o funkci centrální banky a její monetární politiky v ekonomice, o řízení likvidity banky a její vnitřní ekonomiky, obchodování banky na svůj účet, devizových obchodů, obchodů s pohledávkami a cennými papíry, řízení bankovních rizik.

Prerekvizity

Daný předmět navazuje na teorii peněz, teorii úroku, trh peněz, expanzivní a restriktivní monetární politiku v otevřené ekonomice, aspekty měnové politiky EU, základní funkce obchodních bank a podstatu jejich podnikatelské činnosti a základní druhy bankovních produktů.

Doporučená nebo povinná literatura

ZEMAN, V., MELUZÍN, T., Bankovnictví I,II, 2. vydání, Brno, CERM 2008, ISBN 978-80-214-3580-3 (1.díl), 978-80-214-3581-0 (2.díl)
KOLEKTIV AUTORŮ, Bankovnictví, 5. vydání, Praha, Bank. Institut 2004 ISBN 80-7265-035-1
SCHLOSSBERGER,O., SOLDÁNOVÁ, M., Platební styk, 3. přepracované a doplněné vyd., Praha, Bankovní institut, 2005, ISBN 80-7265-072-6
ROSENBERG,J.M.: Slovník bankovních a finančních služeb,1 vyd., I.-IV., Praha Victoria Publishing 1994. 954s.,ISBN 820-85605-01-5
JUŘÍK,P.: Svět platebních karet. 1.vyd.,Praha, Radix 1995,125 s.,ISBN 80-901853-1-2
MELZUZÍN, T.,Finanční trhy - cvičení, 1. vyd. Brno CERM 2005, ISBN 80-214-3048-6

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě individuální studentské práce zaměřené na aplikaci teoretických poznatků při analýze hospodaření vybrané komerční banky. Práce, v tištěné podobě, jsou hodnoceny učitelem.
Zkouška probíhá ve formě znalostního testu a navazující ústní zkoušky, spočívající v odpovězení 1 - 3 zadaných otázek, a to z oblasti bankovního systému, obchodů a ekonomiky banky.
Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS.
Výsledek orientačního znalostního testu je pouze doplňkovým pohledem na znalostní úroveň studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika a funkce obchodních bank.
2. Produktový a klientský model bankovnictví.
3. Úrok, pochopení a chování úrokových měr. Základy teorie úrokové míry.
4. Řízení obchodní banky a její vnitřní ekonomika. Řízení likvidity banky, řízení aktiv a pasiv.
5. Ziskovost banky, její analýza a řízení, oceňování zdrojů, alokace nákladů a výnosů
6. Zajišťování, měření a řízení rizik.
7. Principy kapitálové přiměřenosti bank.
8. Regulace bankovní soustavy, součásti regulace a dohledu,
9. Regulatorní koncept BASEL II., BASEL III.
10. Centrální banka, její makroekonomické a mikroekonomické funkce, měnové báze, měnový přehled.
11. Monetární politika centrální banky, měnové agregáty, měnová kriteria, cílování inflace.
12. Tržní a administrativní nástroje měnové politiky,
13. Poptávka po penězích, nabídka peněz, multiplikace peněz v bankovním sektoru.

Cíl

Seznámit studenty s principy funkce bankovního sektoru, typu bank a způsoby jejich podnikání. Uvést studenty do problematiky bankovního managementu, řízení a zajištění rizik, řízení likvidity banky a její vnitřní ekonomiky, obchodování banky na svůj účet, devizových obchodů, obchodů s pohledávkami a cennými papíry, řízení bankovních rizik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor