Detail předmětu

Aplikovaná statistika

FP-FasPAAk. rok: 2020/2021

Náhodná veličina, metody matematické statistiky, kontingenční tabulky, korelační analýza, mnohonásobná regrese, statistická regulace procesu, indexy způsobilosti, statistická přejímka, řízení zásob

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí pracovat s metodami matematické statistiky, odhadnout parametry regresního modelu, provést a vyhodnotit dotazníkové šetření, vyhodnocovat a kontrolovat výrobní proces pomocí metod statistické regulace a indexů způsobilosti, určovat charakteristiky pro provedení přejímací kontroly a pro optimální řízení zásob.

Prerekvizity

Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Teorie pravděpodobnosti, náhodné veličiny, náhodné vektory.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 8258: Shewhartovy regulační diagramy. ČNI Praha, 1993.
KROPÁČ, J. Statistika A. 3. vyd. Brno : FP VUT, 2008. ISBN 978-80-214-3587-2.
TOŠENOVSKÝ, J., NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : Montanex a.s. ISBN 80-7225-040-X.
KROPÁČ, J. Statistika B. 2. vyd. Brno : FP VUT, 2009. ISBN 978-80-214-3295-6.
KROPÁČ, J. Statistika. 1. vyd. Brno : FP VUT, 2010. ISBN 978-80-214-3866-8.
KROPÁČ, J. Statistika C. 1. vyd. Brno : FP VUT, 2008. ISBN 978-80-214-3591-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET:
Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě:
- vypracování seminární prác
- účast na závěrečném zápočtovém testu

Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z dosažených bodů z kontrolních testů,
- z bodů za seminární práci
- z bodů za aktivitu ve cvičení


Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. diskrétní a spojitá náhodná veličina (binomické, geometrické, hypergeometrické, Poissonovo, alternativní, negativně binomické rozdělení, charakteristiky, pravděpodobnostní zákony rozdělení, práce s diskrétními veličinami v Excelu)
2. spojitá náhodná veličina (rovnoměrné, normální, normované normální, exponenciální rozdělení, hustota, kvantily, práce se spojitými veličinami v Excelu)
3. intervalové odhady a testování hypotéz (kvantily, konstrukce bodových odhadů a jejich interpretace), speciální rozdělení (Studentovo rozdělení, Fisherovo Snedeckorovo rozdělení, Pearsonovo rozdělení)
4. zpracování datových souborů jednorozměrných a dvourozměrných (míry polohy a rozptylu, průměr, medián a modus, kvantily, variační rozpětí a rozptyl, histogram, empirická distribuční funkce)
5. kontingeční tabulky (obecná a čtyřpolní tabulka a testy dobré shody v Excelu)
6. regresní analýza (jednoduchá a mnohonásobná regrese v Excelu)
7. regresní analýza (kvalita regresního modelu, koeficient determinace, t-testy a F-testy v Excelu)
8. statistická regulace měřením (tři základní typy regulačních diagramů, statisticky zvládnutý stav výrobního procesu, vymezitelná příčina)
9. statistická regulace srovnáváním (čtyři základní typy regulačních diagramů), cílové regulační diagramy
10. indexy způsobilosti (horní a dolní toleranční mez, cílová hodnota, interpretace indexů způsobilosti)
11. řízení zásob (model závislé poptávky)
12. řízení zásob (model nezávislé poptávky)
13. statiscká přejímka (statistická přejímka měřením a statistická přejímka srovnáváním)

Témata cvičení jsou shodná s tématy přednášek.

Cíl

Cílem předmětu je studenty naučit pracovat s náhodnými veličinami, zpracovat a vyhodnotit statistický materiál v Excelu, umět odhadnout parametry regresního modelu v Excelu a tyto parametry interpretovat, provést a vyhodnotit dotazníkové šetření v Excelu, umět použít metody pro statistickou regulaci procesu, určit a vyhodnotit indexy způsobilosti, umět stanovit parametry statistické přejímky a charakteristiky pro řízení zásob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Účast na cvičeních není povinná, ale doporučuje se a kontroluje se.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor