Detail předmětu

Bankovní produkty a služby

FP-bpsPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na výklad principů a technologií produktů a služeb, nabízených bankovním klientům v rámci retailového bankovnictví. V rámci výuky je zdůrazňováno hledisko uživatele produktu, klienta. V potřebných souvislostech jsou prezentovány legislativní a regulační podmínky, definující parametry bankami poskytovaných produktů a služeb. Absolvování předmětu orientuje studenty na nabídky bank a jejich využití. Současně připraví studenty na pochopení výkladu navazujícího předmětu „Bankovnictví II“ – bankovní podnikání“
Předmět je vhodný i pro studenty oboru manažerská informatika.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti o funkci bankovního sektoru, jednotlivých typů bank, o možnostech využití bankovních produktů v praxi, využití platebních instrumentů a bankovních služeb, eliminaci rizik. Respektování principu „časové hodnoty peněz“ při výběru vhodného bankovního produktu, zpracování žádosti o úvěr pro konkrétní společnost.

Prerekvizity

Daný předmět navazuje na základy finančních trhů, teorii peněz, expanzivní a restriktivní monetární politiku v otevřené ekonomice, aspekty měnové politiky EU, základní funkce obchodních bank a podstatu jejich podnikatelské činnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

ZEMAN, V.; MELUZÍN, T. Bankovní produkty a služby. 1.vydání. Brno: CERM, 2014. ISBN 978-80-214-4841-4. (CS)
ZEMAN, V.; MELUZÍN, T. Bankovnictví II. 1. vyd. Brno: CERM, 2016. ISBN 978-80-214-5447-7. (CS)
ŠOBA, O.; ŠIRŮČEK, M.; PTÁČEK, R. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA, 2013. 300 s. ISBN 978-80-247-4636-4. (CS)
MÁČE, M. Platební styk – klasický a elektronický. 1. vydání. Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1725-5. (CS)
SCHLOSSBERGER, O.; SOLDÁNOVÁ, M. Platební styk. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha, Bankovní institut, 2005. ISBN 80-7265-072-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě vypracování podnikatelského záměru – žádosti o úvěr. Zkouška probíhá ve formě orientačního znalostního testu a ústní zkoušky, spočívající v odpovězení tří zadaných otázek a to vždy jedné z oblasti banovních produktů, obchodů a ekonomiky banky.
Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS
Výsledek orientačního znalostního testu je pouze doplňkovým pohledem na znalostní úroveň studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Struktura bankovnictví v České republice. Bankovní podnikání, bankovní systém v ČR.
2. Bankovní produkty. Bilanční a funkční členění bankovních produktů a služeb.
3. Depozitní produkty obchodních bank. Primární a sekundární vklady. Vklady na požádání, termínované a úsporné vklady.
4. Dlouhodobé spořící produkty. Spořící programy, stavební spoření.
5. Směnečné a šekové operace. Bankovní šeky, soukromé šeky. Vlastní a cizí směnka a jejich využití.
6. Úvěrové produkty obchodních bank. Spotřebitelské úvěry, RPSN, úrokové sazby. Klasifikace úvěrů.
7. Hypotéční úvěrování a úvěry ze stavebního spoření. Kombinace hypotečního úvěru a životního pojištění, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření.
8. Základní formy dokumentárních plateb. Dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, bankovní záruka, směnečný aval.
9. Platební operace jako bankovní produkt. Hotovostní platby, ochrana měny, obchody s devizami.
10. Tuzemský a zahraniční bezhotovostní platební styk. Nástroje bezhotovostního platebního styku, loro a nostro účty, platební styk v EU.
11. Alternativní distribuční kanály. Customer Relationship Management, stacionární prodej, mobilní prodej, technický prodej bankovních produktů.
12. Produkty devizových operací. Devizový trh, Spot operace, Forward operace, Swap.
13. Bankovní finančně úvěrové obchody. Faktoring a jeho druhy, forfaiting, leasing operační a finanční.

Cíl

Seznámit studenty se základními funkcemi bankovního sektoru, vysvětlit pravidla pro aktivní, pasivní i neutrální obchodování banky s klienty, principy platebního styku, užívání platebních instrumentů, a poskytování bankovních služeb. Prezentovat obecné principy úvěrování firemní a soukromé klientely, a eliminaci rizik z těchto obchodů. Orientovat studenty v portfoliu bankovní nabídky a připravit je na výběr vhodných produktů pro řešení různých finančních situací.
Studenti by měli být schopni analyzovat výhody a nevýhody produktů a služeb pro klienty a chápat parametry a podmínky jejich poskytování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor