Detail předmětu

Technologie III

FSI-6T3Ak. rok: 2017/2018

Předmět "Technologie III" bezprostředně navazuje na předmět "Technologie II" a je dělen na dvě oblasti.
První část je zaměřena na rozšíření znalostí základních technologií získaných v předmětu "Technologie II" o problematiku hutní výroby, plastického chování kovů a další druhy konvenčních i nekonvenčních tvářecích technologií využívaných ve strojírenské výrobě. Zde se jedná zejména o metody používané při zpracování plechů, trubek a profilů, a to nejen objemovými, ale i plošnými technologiemi.
Druhá část je věnována manipulaci ve strojírenských závodech. Posluchači jsou seznámeni s přísunem materiálu do závodu, mezi- a vnitro-objektovou manipulací ve slévárnách, kovárnách, lisovnách, svařovnách, obrobnách, montážích atd., s projektováním skladového hospodářství, logistikou, manipulací s odpadem a hotovými výrobky, moderními směry manipulace, a s řízením a ekonomikou MM. Z pohledu manipulovaného materiálu je posluchač seznámen s prostředky pro manipulaci s plyny, kapalinami, sypkým, drobným i objemným kusovým materiálem.

Výsledky učení předmětu

V rámci návštěvy přednášek a cvičení získá posluchač znalosti o všech druzích tzv. konvenčních a nekonvenčních technologií, které se využívají ve strojírenských výrobních podnicích při zpracování plechů, trubek a profilů, a to plošným i objemovým tvářením nejen za studena, ale i za tepla. Seznámí se také s metodikou výpočtu energosilových parametrů a dalších důležitých parametrů tvářecích procesů.
Dále získá posluchač znalosti o teoretických základech projektování, provádění předprojektových rozborů, postupech a zásadách projektování MM a manipulačních prostředcích pro mezi-objektovou, vnitro-objektovou i mezioperační manipulaci. Zpracováním projektu získá posluchač potřebné dovednosti projektanta a naučí se používat výpočetní techniku při navrhování manipulačních systémů.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie, používaných výrobních strojů a zařízení a znalosti z mechanizace výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: CERM, 2007. 169 s. ISBN 978-80-214-3425-7. (CS)
ŽÁK, Jan, Radko SAMEK a Bohumil BUMBÁLEK. Speciální letecké technologie I. 1. vyd. Ediční středisko VUT Brno. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 220 s. ISBN 80-214-0128-1. (CS)
HOSFORD, William F. and Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 3th ed. New York: Cambridge University Press, 2007. 365 s. ISBN 978-0-521-88121-0. (EN)
SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
FOREJT, Milan. Teorie tváření. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 167 s. ISBN 80-214-2764-7. (CS)
SAMEK, Radko, Zdeněk LIDMILA a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4406-5. (CS)
MARCINIAK, Zdislaw, J.L. DUNCAN and S.J. HU. Mechanics of Sheet Metal Forming. 2.ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 211 s. ISBN 07-506-5300-00. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorií dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem a podmínky k jeho udělení jsou tyto:
V první části je to účast na cvičeních, písemný test, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita posluchače při jejich zpracování.
V druhé části, zabývající se manipulací s materiálem, je podmínkou udělení zápočtu mimo účasti a aktivního přístupu posluchače též vlastní zpracování komplexního projektu manipulace s materiálem v závodě dle individuálního zadání. Hodnocena je správnost výpočtů, vhodnost výběru manipulačních prostředků, originálnost řešení a technické zpracování projektu.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem první části předmětu je seznámit posluchače s technologiemi hutní výroby a moderními technologiemi, ať už konvenčními či nekonvenčními, tvořícími nadstavbu základních výrobních technologií, přednášených v rámci předmětů "Technologie I a II".
Cílem v rámci druhé oblasti přednášek a cvičení je dát studentům ucelený soubor informací o zařízeních pro manipulaci s materiálem, principech jejich činnosti, technickoekonomických parametrech a provozních vlastnostech, jejichž osvojení umožní absolventům spolu s kreativním myšlením optimální volbu manipulačních prostředků v technologických procesech a projektování manipulačních systémů.

Tento předmět je zařazen jako povinně volitelný ve 3. ročníku obecného bakalářského studia. Jeho volba je doporučena v případě, že student hodlá směřovat na strojírenskou technologii (obrábění, slévání, tváření, svařování) a v následném navazujícím studiu volit obory M-SLE, M-STG či M-STM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná. Docházka je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná, vypracuje posluchač náhradní zadání, resp. výpočtové cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Plastické chování kovů, limitní diagramy, materiálové modely
2. Základy výroby hutních polotovarů - plechy a profily
3. Základy výroby trubek a jejich tvarování - principy a parametry, nástroje a stroje
4. Technologie přesného stříhání - principy a parametry, nástroje, stroje
5. Technologie zakružování - principy a parametry, nástroje, stroje
6. Technologie tažení nerotačních tvarů - principy a parametry, nástroje, stroje
7. Technologie protlačování - principy a parametry, nástroje, stroje
8. Tváření nepevným nástrojem - principy a parametry, nástroje, stroje
9. Technologie ohraňování - principy a parametry, nástroje, stroje
10. Postavení MM v podniku, systémové pojetí, členění MM
11. Postup a metody projektování a racionalizace manipulace s materiálem
12. Automatizace v projektování manipulace s materiálem a řešení vlastních manipulačních procesů
13. Paletizace, kontejnerizace, moderní metody manipulace s materiálem, směry vývoje a ekonomické hodnocení záměrů a projektů manipulace

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Limitní diagramy a jejich význam
2. Lineární aproximace přirozeného deformačního napětí
3. Výpočet parametrů ohniska deformace při válcování
4. Návrh výroby součásti přesným stříháním
5. Energosilové parametry při zakružování a výpočty odpružení
6. Výpočet změny tloušťky stěny a kontrola tvářecí síly při ohybu trubek
7. Výroba hranaté nádoby hlubokým tažením
8. Výpočet energosilových parametrů při tváření elastomery
9. Návrh výroby součásti ohraňováním
10. Individuální zadání komplexního projektu manipulace s materiálem ve strojírenském podniku
11. Výpočty a sestavení tabulky hmotných vztahů, zobrazení toku materiálu
12. Volba palety a výpočet parametrů pro návrh regálu skladu
13. Dispoziční řešení a optimalizace podnikové logistiky

eLearning