Detail předmětu

Ateliér - bakalářský projekt

FSI-6APAk. rok: 2017/2018

Podle zadání bakalářské práce studenti zpracovávají komplexní designérský projekt střední obtížnosti včetně výkresové dokumentace, vizualizace, trojrozměrného modelu a průvodní zprávy v návazností na „Ateliér – seminář k bakalářské práci“.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti prokáží schopnost komplexního zpracování designérského návrhu střední obtížnosti a jeho prezentace.

Prerekvizity

Kompletní rozsah předchozího studia. Práce na bakalářském projektu je podmíněna návazností předmětů – nutné absolvování "Ateliérů – produktový design I-II".

Doporučená nebo povinná literatura

DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: Povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách, konzultace s vedoucím práce podle individuálních termínů. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce: (skici, variantní návrhy, pracovní modely, vizualizace, formátové studie výkresů apod.), odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je navrhnout koncepčním způsobem designérský projekt nižšího až středního rozsahu, který bude reflektovat zkušenosti získané během dosavadního studia průmyslového designu. Předpokládá se co nejhlubší seznámení se s danou problematikou, správné stanovení vzájemných vazeb: člověk – stroj – prostředí. Cílem je také prověřit úroveň doposud získaných znalostí a dovedností z hlediska digitálního zpracování návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v ateliérové výuce je kontrolovaná. Student je povinen být přítomen v rozvrhem stanovené době ve školním ateliéru, pracovat na úkolech a vyčkat konzultace, pokud vyučující nezvolí individuálně jiný postup. Student musí pedagogovi předem sdělit, kde bude v době výuky pracovat (ateliér, dílny, modelárna) – pokud tomu tak není, jde o absenci. Jako omluva nepřítomnosti se uznávají pouze důvody obdobné důvodům podle zákoníku práce, např. nemoc. Neomluvená absence může být příčinou nepřijetí projektu. Při nepřítomnosti větší než 50% nemusí být i u omluvené absence práce (bez konzultací) přijaty; průběh práce vyžaduje vždy konzultace ve výuce, proto náhradní zadání není možné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 9 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Upřesnění zadání (návrh designu průmyslového výrobku,
ergonomická studie, obalový design, informační design ap.),
2. Analýza, ověření podkladů, informací
3. Přípravné kresby, skici a varianty – 1. etapa
4. Práce na návrzích řešení; výběr (konzultace)
5. Dopracování navržených kresebných studií, event. ověřovací
prac. model
6. Vypracování kresebných podkladů v měřítku
7. Konec 1. etapy (konzultace)
8. Vizualizace, zpracování návrhů do výsledných posterů, – 2.
etapa; Vizualizace, příprava trojrozměrného designérského modelu
9. Vizualizace, dokončení výkresové dokumentace v měřítku,
zahrnutí do textové části projektu (průvodní zprávy) – konec 2.
etapy
10. Vypracování 3D modelu – designérská maketa – 3. etapa
11. 3D model
12. 3D model
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Upřesnění zadání (návrh designu průmyslového výrobku,
ergonomická studie, obalový design, informační design ap.),
2. Analýza, ověření podkladů, informací
3. Přípravné kresby, skici a varianty – 1. etapa
4. Práce na návrzích řešení; výběr (konzultace)
5. Dopracování navržených kresebných studií, event. ověřovací
prac. model
6. Vypracování kresebných podkladů v měřítku
7. Konec 1. etapy (konzultace)
8. Vizualizace, zpracování návrhů do výsledných posterů, – 2.
etapa; Vizualizace, příprava trojrozměrného designérského modelu
9. Vizualizace, dokončení výkresové dokumentace v měřítku,
zahrnutí do textové části projektu (průvodní zprávy) – konec 2.
etapy
10. Vypracování 3D modelu – designérská maketa – 3. etapa
11. 3D model
12. 3D model
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu