Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-4KCAk. rok: 2017/2018

Základy metodiky konstruování v aplikaci na montážní jednotku, tj.: zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhová sestava, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technická zpráva. Vše s možností využití počítačové grafiky, textového a tabulkového editoru. Jsou preferována problémově orientovaná zadání a týmové řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se učí tvůrčímu myšlení. Naučí se řešit konstrukční úkol v týmu s možností uplatnění vlastního originálního řešení problému.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost dostupného CAD systému.

Doporučená nebo povinná literatura

FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý tým musí prezentovat dílčí výsledky práce a odevzdat požadovanou výkresovou dokumentaci včetně technické zprávy. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech. Studenti zpracovávají v týmech po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití výpočetní techniky. Jednotlivé týmy prezentují výsledky svého řešení ostatním studentům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu. Zadání konstrukčního úkolu.
2. Zadání konstrukčního úkolu - dokončení, rozdělení na etapy, termíny, sběr informací, předběžný výpočet.
3. Předběžné výpočty, návrhový výkres. Konzultace.
4. Návrhový výkres. Konzultace.
5. Kontrolní výpočty, návrhový výkres. Konzultace.
6. Návrhový výkres. Hodnocení.
7. Výkresy součástí I - hodnocení. Konzultace.
8. Výkresy součástí. Hodnocení.
9. Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
10. Výkresy součástí II - hodnocení. Výkres sestavení, seznam položek. Technická zpráva. Konzultace.
11. Výkres sestavení, seznam položek. Hodnocení. Technická zpráva. Konzultace.
12. Technická zpráva. Hodnocení.
13. Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.