Detail předmětu

Výrobní technologie I

FSI-2VT-AAk. rok: 2017/2018

Předmět seznámí studenty se základními strojírenskými technologiemi a umožní jim praktické vyzkoušení jednotlivých vybraných operací.
a) Technologie plošného tváření s praktickým použitím operací stříhání, děrování a ohýbání na zadané součásti.
b) Technologie objemového tváření se zaměřením na volné kování materiálu za tepla s uplatněním operací prodlužování, rozšiřování a ohýbání za tepla na zadané součásti.
c) Technologie svařování materiálu plamenem, včetně osvojení si základních úkonů a manipulace s hořákem při svařování.
d) Technologie povrchových úprav se zaměřením na ochranu proti korozi.
e) Technologie slévárenské se zaměřením na zhotovení jednoduché formy a složité formy s nerovinnou dělící plochou.

Výsledky učení předmětu

Předmět Výrobní technologie I umožní studentům prakticky si vyzkoušet
některé operace jednotlivých technologií, na které budou v dalším studiu
navazovat teoretickými poznatky.

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů I. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Zdravecká,E-Král,J:Základy strojárskej výroby, Vydavatelstvo Michala Vaška,Prešov 2002 ISBN 80-7165-353-5 (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních
- zpracování požadovaných elaborátů
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit studenty s uvedenými technologiemi a naučit je alespoň částečně
manuelní zručnosti při provádění jednotlivých operací, kterou využijí při
dalším studiu při přípravě experimentů na jednotlivých specializacích
obecných bakalářů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program B3S-A bakalářský

    obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

LISOVNA:Individuální práce studentů a klasifikace zhotoveného výrobku.
KOVÁRNA:Individuální práce studentů a klasifikace zhotoveného výrobku.
SLÉVÁRNA:Bezpečnost práce, seznámení s ručním nářadím, které budou studenti používat, dále s formovacími materiály a slévárenskými modely. Výroba jednodílné formy, odlití nejlepších forem.
Osnova cvičení na pracovišti LISOVNA:1.Základní informace o technologii zpracování plechu stříháním, ohýbáním. 2.Seznámení s ručními nástroji a stroji, které budou při práci používat.Osnova cvičení na pracovišti KOVÁRNA:1.Základní informace o technologii tváření kovů za tepla kováním. 2.Seznámení s kovacími nástroji,stroji pro volné kování a obsluhou výhně. Osnova cvičení na pracovišti SVAŘOVNA:1.Názorná příprava a ukázka zapálení hořáku, druhy plamene, ükázka svařování plechových dílců. 2.Popis zadané úlohy, individuální nácvik natavení materiálu a provedení tavného svaru s přídavným materiálem. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1.Základní informace studetům o vzniku koroze a protikorozní ochraně kovových materiálů. 2.Individuální práce studentů. Osnova cvičení na pracovišti SLÉVÁRNA: 1.Seznámení s tavícím zařízením používaným ve slévárnách. Exkurze do školní slévárny včetně ukázkové výroby forem na střásacích strojích.V laboratoři výroba dvoudílné formy, odlití, hodnocení.
2.Seznámení s postupem tuhnutí odlitku. Výroba složité formy s nerovinnou dělící plochou, resp. výroba formy s použitím nepravých jader. Odlití formy a vyhodnocení odlitku.

eLearning