Detail předmětu

Informatika

FSI-1IN-AAk. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá vybranými nástroji softwarové podpory modelování, které jsou často používány v technické praxi. Prostřednictvím jazyka Matlab jsou prezentovány proměnné, příkazy, import/export dat, vykreslování, procedury, funkce a demonstrovány zásady tvorby programů. Schopnosti Matlabu jsou ilustrovány na příkladech modelů jednoduchých technických soustav a technologických procesů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalost modelování technických soustav a technologických procesů. Získají zkušenost s řešením problémů pomocí nástrojů Matlab/Octave.

Prerekvizity

Předpokládá se obvyklá středoškolská počítačová gramotnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Dušek F.: Matlab a Simulink úvod do používání, Univerzita Pardubice, Bratislava, 2000.
Octave, český průvodce programem, http://www.octave.cz/pages/kapitoly.html
Palm III, W.J., Introduction to MATLAB for Engineers, McGraw-Hill, 2004.
Octave, http://www.gnu.org/software/octave/
Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink, Computer Press, Brno, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy (5 po max. 8 bodech), závěrečný test (max. 40 bodů), semestrální projekt (max. 20 bodů). K úspěšnému zakončení předmětu je třeba získat alespoň 50 procent bodů v každé kategorii.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je zvládnout použití výpočetní techniky při řešení úloh orientovaných na modelování technických soustav a procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program B3S-A bakalářský

    obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do informatiky a podpory modelování, úvod do Matlabu.
2. Vektory a matice, maticové operace, maticové a indexové výrazy.
3. Řídicí struktury.
4. Kreslení grafů: graf bodů v rovině, prostorová křivka, plochy, grafy diskrétních dat.
5. Polynomy: reprezentace, vyhodnocení, vykreslení, operace s polynomy.
6. Vstupní a výstupní operace.
7. Funkce I: vestavěné, uživatelem definované, typy parametrů.
8. Funkce II: funkce s více parametry a návratovými hodnotami, rekurzivní volání funkcí.
9. Práce s texty.
10. Symbolické výpočty. Numerická derivace a integrace.
11. Modelová inženýrská úloha.
12. Úvod do objektově orientovaného programování.
13. Nadstavby Matlabu, kompatibilita, závěrečné shrnutí a diskuse.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Prostředí Matlab, jednoduché výrazy, operátory a proměnné.
2. M-skripty, vestavěné funkce.
3. Matice a maticové operace.
4. Řídicí struktury I.
5. Řídicí struktury II.
6. Grafy. Polynomy.
7. Vstupní a výstupní operace.
8. Funkce I.
9. Funkce II. Rekurze.
10. Práce s texty.
11. Symbolické výpočty. Modelová inženýrská úloha.
12. Závěrečný test.
13. Odevzdání semestrálního projektu. Zápočet.

eLearning