Detail předmětu

Ateliér - prostorové studie

FSI-YZ2Ak. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá úvodem do průmyslového designu z hlediska budování hmoty v prostoru. Praktická cvičení ve volné kompoziční tvorbě jsou východiskem pro pozdější práci na konkrétních designérských úkolech. Prostorové studie akcentují vztahy působící uvnitř i vně prostorových útvarů - důležitost proporčních souvislostí, provázanost celku s detailem atd. Pro modelovou práci je využívána
sádra, HPS, clay, novodur a další materiály.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět dále rozvíjí zkušenosti s tvůrčím zpracováním prostorových
objektů. Studenti si prohloubí zkušeností se základními technikami,
vybavením a návyky pro tvorbu prostorových studií ze základních
materiálů (clay, sádra, HPS, novodur).

Prerekvizity

Předpokládá se zvládnutá kresba geometrických těles v perspektivním pohledu. Zkušenosti s navrhováním kompozičních studií, včetně hmotových modelů a s tím související schopnost práce se základními materiály (průmyslová plastelína – clay, hlína). Důležitá je orientace v dějinách umění a designu.

Doporučená nebo povinná literatura

Wong, W.: Principles of Form and Design, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993
Pipes, A.: Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Second edition, London 2008
Eissen, K.; Steur, R.: Sketching the Basics, Bispublishers, Amsterdam 2013
Wong, W.: Principles of Form and Design, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993
Gorman C.: The Industrial Design Reader, Allworth, New York 2003
Sparke, P.: Století designu - průkopníci designu 20. století, Slovart, Praha 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech, ústní obhajobou zpracovaných úkolů.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je seznámit studenty s možnostmi obsahového uchopení tématu jako základu průmyslového designu formou ateliérové tvůrčí činnosti. Ta je prakticky rozvíjena na prostorových studiích zaměřujících se primárně na tvar a jeho význam.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání I. úkolu /prostorová studie na obecné téma/, analýza
tématu, kresebné skici
2. Kresebné skici, prostorové skici
3. Prostorové skici, tvorba modelu
4. Tvorba modelu, práce na posteru
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu /prostorová studie na obecné téma/, analýza tématu
6. Kresebné skici, prostorové skici
7. Prostorové skici, tvorba modelu
8. Tvorba modelu, práce na posteru
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání III. úkolu /prostorová studie na obecné téma/, analýza tématu
10. Kresebné skici, prostorové skici
11. Prostorové skici, tvorba modelu
12. Tvorba modelu, práce na posteru
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, celkové hodnocení semestru