Detail předmětu

Ateliér - kompoziční studie

FSI-YZ1Ak. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá základy průmyslového designu z hlediska tvarového. Praktická cvičení, na obecných tématech, jsou úvodem do prostorové tvůrčí práce. Kompoziční studie akcentují výstavbu objemu a vztah obsahu a formy, pro modelovou práci je využívána průmyslová plastelína (clay) a hlína.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti pro tvorbu a analýzu prostorových objektů. Seznámení se základními technikami a pomůckami pro tvorbu kompozičních studíí z hlíny a průmyslové plastelíny (clay).

Prerekvizity

Předpokládají se elementární znalosti perspektivy a zvládnutí kresby základních geometrických těles. Důležitá je základní orientace v dějinách umění a designu. Výhodou jsou jakékoli zkušenosti s prostorovou tvorbou.

Doporučená nebo povinná literatura

WONG, Wucius. Principles of Form and Design. New York: John Wiley, 1993. ISBN 0-471-28552-8.
PIPES, Alan. Foundations of Art + Design. Second edition. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1-85669-578-7.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0. (CS)
LIDWELL, William, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Universal Principles of Design. Gloucester: Rockport Publishers, 2003. ISBN 1-59253-007-9.
TERSTIEGE, Gerrit, ed. The Making of Design: From the First Model to the Final Product. 2009. Basel: Birkhäuser Verlag. ISBN 978-3-0346-0089-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech, ústní obhajobou zpracovaných úkolů.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy stavby objemu, formou tvůrčí, prostorové činnosti. Ta je prakticky rozvíjena na hmotových, kompozičních studiích. Cílem je rozvoj tvůrčího potenciálu studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání I. úkolu /kompoziční studie na obecné téma/, analýza tématu, kresebné skici
2. Kresebné skici, prostorové skici
3. Prostorové skici, tvorba modelu
4. Tvorba modelu, práce na posteru
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu /kompoziční studie na obecné téma/, analýza tématu
6. Kresebné skici, prostorové skici
7. Prostorové skici, tvorba modelu
8. Tvorba modelu, práce na posteru
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání III. úkolu /kompoziční studie na obecné téma/, analýza tématu
10. Kresebné skici, prostorové skici
11. Prostorové skici, tvorba modelu
12. Tvorba modelu, práce na posteru
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, celkové hodnocení semestru