Detail předmětu

Dějiny umění do 14. století

FSI-YU1Ak. rok: 2017/2018

V předmětu jde o seznámení s počátky dějin umění a designu. Úvod - obory výtvarného umění a jejich charakteristika, umění a řemesla, periodizace, charakteristika slohu, základní pojmy (realistický, naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, ineární, geometrický, organický...), prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla), Egypt, Mezopotámie, Kréta, Mykény, antické Řecko, umění Etrusků a Římanů.Umění starokřesťanské a byzantské, umění ranného středověku (předkarolinské, karolínské), románské a gotické umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v historii výtvarného umění, užitého umění a řemesel v klasických obdobích starověku a ve středověku.

Prerekvizity

Předpokládá se základní středoškolská orientace ve vývoji výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu.

Doporučená nebo povinná literatura

GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
BEARD, Lee. The art book. New ed.; 2nd ed. rev., expanded and updated. New York: Phaidon Press, 2012. ISBN 0714864676.
HUYGHE, René. Larousse, Umění a lidstvo. Praha: Odeon, 1974. ISBN AS93001
PIJOAN, José.: Dějiny umění 1-8. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje výtvarného umění daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Orientace v historii a teorii výtvarného umění starověku a středověku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod 1 - obory výtv. umění a jejich charakteristika, užité umění, umění a řemesla, periodizace;
Úvod 2 - charakteristika slohu, zákl. pojmy (realist., naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, lineární, geometr., organický...);
Prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla);
Egypt, Mezopotámie;
Kréta, Mykény;
Antické Řecko;
Umění Etrusků a Římanů 1;
Umění Etrusků a Římanů 2;
Umění starokřesťanské, a byzantské;
Umění ranného středověku (předkarolinské, karolinské);
Románské umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás;
Gotika (arch., sochař., malíř. a um. řemesla v evr. zemích);
Gotika (arch., sochař., malíř. a um. řemesla u nás).