Detail předmětu

Počítačové modelování - 3DS Max

FSI-YPVAk. rok: 2017/2018

V rámci předmětu "Počítačové modelování - 3ds Max" jsou vyučovány základy práce s programem Autodesk 3ds Max jeho možností při tvorbě digitálního modelu. V rámci výuky získají studenti znalosti potřebné k tvorbě 3D modelů z polygonových sítí převážně za pomoci subdivision surfaces, s důrazem na volnou tvorbu a tvorbu dle předlohy. Studenti budou schopni připravit své 3D modely na 3D tisk a seznámí se potřebnými postupy. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět "Počítačové modelování - 3ds Max" navazuje na předchozí předměty a prohlubuje znalosti studentů v oblasti tvorby 2D, 3D grafiky. Nově se zaměřuje na polygonální modelování a přípravu výstupů pro 3D tisk. Student je schopný vytvořit vlastní návrh do 3D prostředí nebo již existující objekt vymodelovat.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předměty "Počítačová grafika - Photoshop" a "Počítačové modelování - Rhinoceros 3D". Proto se předpokládá základní práce s 2D a 3D grafikou a uvedenými programy.

Doporučená nebo povinná literatura

MURDOCK, Kelly. Autodesk 3ds Max 2014 bible: [kompletní průvodce profesionálního grafika]. Indianapolis: Wiley, 2014. ISBN 978-111-8755-143.
CALMETTES, Julien Martínez. Best of 3D: virtual product design. Barcelona: Monsa, c2005. ISBN 84-964-2915-6.
3ds Max Help. 3ds Max Help [online]. Autodesk, 2013. Dostupné z: http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/
GAHAN, Andrew. 3ds Max: výukový průvodce tvorbou postav, vozidel, budov a prostředí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2491-8.
KŘÍŽ, Jan. Mistrovství v 3ds Max: [kompletní průvodce profesionálního grafika]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2464-2.
SIMMONS, Jason. Kompletní příručka pro designéry: virtual product design. V Praze: Slovart, 2009. ISBN 978-807-3911-515.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je základní ovládnutí polygonálního modelování v programu Autodesk 3ds Max. Osvojením základů modelování v Autodesk 3ds Max získají studenti schopnost bez omezení vytvářet své designerské návrhy přímo v počítači. Seznámí se s možnostmi, které polygonální modelování nabízí, s tvorbou komplexních modelů a modelováním dle reálné předlohy. Studenti budou postupně zpracovávat vlastní designérský návrh s možností výstupu, včetně přípravy modelu pro 3D tisk.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení s poč. podporou 1. Autodesk 3ds Max - seznámení s prostřením programu Autodesk 3DS Max, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory a objekty
2. Autodesk 3ds Max - vytváření a hierarchizace objektů, modelování z primitiv, metody polygonového modelování, Mesh Smooth, transformace
3. Autodesk 3ds Max - scéna – environment, světla, kamery, práce s materiály, základy mapování
4. Autodesk 3ds Max - základy modelování a zákonitosti subdivision surfaces, tvorba jednoduchých objektů
5. Autodesk 3DS Max - prohloubení znalostí subdivision surfaces a nástrojů pro modelování
6. Autodesk 3DS Max - příprava modelování dle předlohy, příprava scény, tvorba obrazových podkladů
7. Autodesk 3DS Max - modelování dle předlohy za použití subdivision surfaces a dokončení modelu
8. Autodesk 3DS Max - příprava na volné modelování vlastního designu
9. Autodesk 3DS Max - modelování vlastního projektu, rozšíření možností editačních nástrojů
10. Autodesk 3DS Max - modelování vlastního projektu, využití OpenSubdiv Modifikátoru
11. Autodesk 3DS Max - práce na finálním projektu – pro modelování detailů nástroji digital sculptingu
12. Autodesk 3DS Max - seznámení se s exportem pro 3d tisk, zákonitostmi a nastavením
13. Autodesk 3DS Max - dokončení finálního projektu a jeho příprava na 3d tisk