Detail předmětu

Počítačová grafika - Illustrator, InDesign

FSI-YPIAk. rok: 2017/2018

Studenti se seznámí s programy Adobe Illustrator a InDesign. Naučí se pracovat se základními a pokročilými nástroji aplikací pro vytváření vektorové 2D grafiky (kreslení křivek, použití vrstev, práce s textem, transformace, masky). Předmět povede k tvorbě 2D grafiky, vícestránkových dokumentů, ilustrací a tiskovin. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti s prací v programech Adobe Illustrator a InDesign, na základě čehož budou schopni v dalších ročnících vytvářet kvalitní grafické výstupy svých projektů (technické zprávy, prezentační postery, prezentace, závěrečné práce).

Prerekvizity

U studentů se předpokládá základní práce s PC, systémem Windows a schopnost tvůrčího myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Příručka uživatele aplikace Illustrator. Příručka uživatele aplikace Illustrator [online]. Adobe Systems Software Ireland, 2017. Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/illustrator/user-guide.html
Adobe Creative Team: Adobe Illustrator CS5, ISBN: 9788025132234
Příručka uživatele aplikace InDesign. Příručka uživatele aplikace InDesign [online]. Adobe Systems Software Ireland, 2017. Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html
Pírková, K., Kadavý, D.: CorelDRAW X4, ISBN: 978-80-251-2490-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Počítačová grafika - Ilustrator, InDesign" je seznámit studenty s prací v programech Illustator a InDesign. Práce v těchto programech povede k vytvoření 2D grafických návrhů pro tištěnou, elektronickou a multimediální grafiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Adobe Illustrator – seznámení s prostředím programu Adobe Illustrator, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory
2. Adobe Illustrator – vytváření objektů ze základních geometrických útvarů, vytváření a editace objektů pomocí volných křivek, vlastnosti objektů – tahu, výplně; gradient, průhlednost
3. Adobe Illustrator – vrstvy, transformace a zarovnávání objektů, Pathfinder, práce s objekty rastrové grafiky
4. Adobe Illustrator – práce s textem, vícestránkové dokumenty, příprava dokumentu pro tisk, export
5. Adobe Illustrator – vzorový projekt tištěného designérského portfolia
6. Adobe Illustrator – vektorová výplň, vektorizace rastrových obrázků, efekty
7. Adobe Illustrator – definice vlastních barevných přepínačů, štětců, symbolů, výplní; sprej, ořezová maska, maska průhlednosti
8. Adobe Illustrator – pokročilé transformační nástroje, transformace pomocí obálky, transformace pomocí sítě, perspektiva, plynulé přechody mezi objekty
9. Adobe Illustrator – export, předtisková příprava, pojmy „Spad“, „Přetisk“, „Přímá barva“, „Sloučení průhlednosti“, „Font Embedding“, „Barevný profil“, použití programu Adobe Acrobat
10. Adobe InDesign – seznámení s prostředím programu Adobe InDesign, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory, příprava vícestránkového dokumentu
11. Adobe InDesign – nástroje pro vytváření grafických objektů, vlastnosti objektů, transformace, textové odstavce, práce s vloženými grafickými objekty, ořezávání
12. Adobe InDesign – vzorové stránky, znakový a odstavcový styl, sazba textu, obtékání, GREP
13. Adobe InDesign – tvorba seznamu, automatický text, kotvy v textu, příprava dokumentu pro tisk, export, tisk brožury