Detail předmětu

Nauka o barvě a světle

FSI-YN1Ak. rok: 2017/2018

Předmět má seznámit studenty se základy teorie barvy a světla, které se uplatňují v průmyslovém designu. Jde o základní pojímání plošné a prostorové barevnosti, barevnou kombinatoriku, barevnou kompozici, barevnou iluzivnost, o význam světla a osvětlení v designérské praxi.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět by měl studentům vštípit základní principy a souvislosti vnímání barev a umožnit aplikaci těchto poznatků při vlastní návrhářské práci.

Prerekvizity

Základní znalosti optiky a základní praktické zkušenosti s prací s barvami.

Doporučená nebo povinná literatura

Pipes, A.: Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Second edition, London 2008
Chorý, T.: Barva a design, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014 (CS)
Dojčar Z., Rajlich J.: Barva (studijní opora k předmětu YN1 Nauka o barvě a světle). ÚK FSI VUT Brno, 2003
Chorý, T.: Barva a design, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014
Wong, W.: Principles of color design. John Willey, 1997
Zajonc, A.: Uchopit světlo. Dějiny světla a mysli. Malvern, Olomouc 2015

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoríí a zákonitostmi vnímání a používání barev, jejich historickými a technologickými souvislostmi a zvláště estetickými účinky. Praktická cvičení jsou zaměřena na kompoziční barevné studie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, souvislosti barvy s tvarem, materiálem, členěním celku, vztah designu a volné tvorby
2. Historie/teorie, Starověk, Empedoklés, Aristotelés, Démokritos, Platón, Plinius, Cennini
3. Novověk, da Vinci, Forsius, Aguilonius, Newton, Goethe, Runge, Purkyně, Young, Chevreul
4. Maxwell, Helmholz, Hering, Munsell, Ostwald, Richter
5. Barevné prostory, CIE 1931, CIELAB, HLS, RGB, CMN-86
6. Barevné vidění, uspořádání a činnost oka, světlo a vznik barevného vjemu,teorie barevného vidění
7. Míchání barev, barvy světelné (RGB), barvy pigmentové, barvy tiskové (CMYK)
8. Osvětlení a vnímání barev (odraz, pohlcování), lesk a mat
9. Uspořádání barev, názvosloví barev, šedá škála a barevný kruh
10. Fyzikální vnímání, psychologické a symbolické působení barev, barevné asociace, barva a prostor
11. Ladění barev, výrazová stránka, harmonie barev, barevné kontrasty, barevné kombinace
12. Barva a papír, barva v polygrafii, způsob měření sytosti barev, druhy papírů
13. Nanášení a stříkání barev, pigmenty a jejich vlastnosti, barvení různých materiálů, druhy barev a laků, ředidla, pojidla atd.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání I. úkolu, barevná kompozice na téma míchání barev
2. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
3. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
4. Zpracování barevné kompozice na téma míchání barev
5. Hodnocení I. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/, zadání II. úkolu, barevná kompozice na téma teplých a studených barev (teplotní kontrast, barevná perspektiva)
6. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
7. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
8. Zpracování bar. kompozice na téma teplých a studených barev
9. Hodnocení II. úkolu /rozbor kladů a záporů prací/, zadání III. úkolu, barevná kompozice na téma simultánního kontrastu
10. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu
11. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu
12. Zpracování bar. kompozice na téma simultánního kontrastu;
13. Hodnocení III. úkolu /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/