Detail předmětu

Kresba zátiší

FSI-YKSAk. rok: 2017/2018

Kresba zátiší je vhodnou metodou k rozvíjení kresebné zdatnosti. Studenti jsou vedeni k zachycení kombinace tvarů, jejich velikostí, barev i materiálů celkové kompozice v perspektivním pohledu, a to dle fyzického modelu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům rozvíjet techniku kresby prací na složitějších skladbách objektů, která vychází ze znalostí kresebného záznamu dílčích objektů a to s důrazem na charakter celku z hlediska prostorových vazeb i materiálového složení.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy a zkušenost s kresbou zátiší, složeného ze základních geometrických těles s jednotným povrchem, v perspektivním pohledu, dle modelu, včetně stínů vlastních i vržených.

Doporučená nebo povinná literatura

GRAY, Peter. Kresba a ilustrace: příručka pro výtvarníky : praktický a inspirativní průvodce pro všechny výtvarníky. Praha: Svojtka & Co., 2010. ISBN 9788073527549.
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5. (CS)
TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Vyd. 2. Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2.
DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
TEISSIG, Karel. Kresba. Praha: Aventinum, 2010. Výtvarné techniky (Aventinum). ISBN 978-80-7442-009-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je prostorový záznam skutečnosti se zaměřením na skladbu předmětů, jejich vzájemné objemové a proporční vztahy. Důraz je kladen v první řadě na správnou schematickou kresbu tématu, kvalitní zpracování obrysových linií i proporčních vztahů celku, poté na výtvarně kultivované znázornění materiálů, textur a vlastních a vržených stínů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kresba objektů stejného charakteru, materiálu a povrchu, zásady pro jejich stavbu;
2. Kresba objektů stejného charakteru, materiálu a povrchu;
3. Kresba objektů různého charakteru, stejného materiálu a povrchu;
4. Kresba objektů různého charakteru, různého materiálu a povrchu;
5. Kresba zátiší 1, složeného z geometrických objektů;
6. Kresba zátiší 2, malé spotřební předměty, stejného materiálu, dle modelu;
7. Kresba zátiší 3, malé spotřební předměty, různého materiálu;
8. Kresba zátiší 4, spotřební předměty, stejného materiálu;
9. Kresba zátiší 5, sklo;
10. Kresba zátiší 6, kov;
11. Kresba zátiší 7, plast;
12. Kresba zátiší 8, přírodniny;
13. Kresba zátiší 9, kombinace geometrických objektů a přírodnin
semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.