Detail předmětu

Kresba geometrických objektů

FSI-YKGAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na kresbu zátiší, složeného ze základních geometrických objektů, s jednotným povrchem, v perspektivním pohledu dle modelu.
Geometrické objekty tvoří kostru většiny zobrazovaných celků a jejich správné zachycení je nezbytné pro zvládnutí proporčně i perspektivně správné kresby. Kurz je průpravou k ateliérovým předmětům průmyslového designu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání pokročilejších dovedností techniky kresby cvičením na objektech tvarově odpovídajících základním geometrickým tělesům. Znalost zásad perspektivního zobrazení, správného zachycení proporcí a jednoduššího stínování.

Prerekvizity

Předpokládají se elementární znalosti perspektivy (perspektiva průčelní a nárožní, nadhled, podhled) a zkušenosti s kresbou základních geometrických těles, v perspektivním pohledu dle modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

DE REYNA, Rudy. Základy kresby a malby: jak kreslit a malovat co vidím okolo. Praha: Svojtka & Co., 2004. ISBN 80-7352-097-4.
MORSCHECK, Karl-Heinz. Perspektiva. Ostrava: Anagram, 2005. ISBN 8073420619.
DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 8072360418.
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
Teissig, K.: Techniky kresby, Artia, Praha, 1986
PILE, John. Perspective for interior designers. New York: Whitney Library of Design, 1989. ISBN 9780823040087.
SMITH, Ray. The artist's handbook. 3rd ed. London: Dorling Kindersley, 2009. ISBN 1405348771.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je prohlubovat znalost kresby. Praktická cvičení akcentují budování objemu v ploše, s důrazem na proporce těles. Předmět vede k procvičování perspektivně správného zobrazení jednoduchých prvků různých tvarů a postavení včetně jejich stínování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy perspektivy, umístění kresby ve formátu, velikost, proporce, kompozice;
2. Obrysová kresba, základní geometrická tělesa, dle modelu, zásady pro jejich stavbu;
3. Obrysová kresba, složitější geometrická tělesa, lineární kresba, dle modelu;
4. Obrysová kresba, kombinace různých typů těles, důraz na perspektivní zobrazení , dle modelu;
5. Světlo a stín /vlastní a vržený/, lineární kresba, dle modelu;
6. Stínovaná kresba, dle modelu
7. Kresba zátiší, složeného ze základních geometrických těles s jednotným povrchem, dle modelu;
8. Kresba zátiší, složeného ze složitějších geometrických těles s jednotným povrchem, dle modelu;
9. Kresba zátiší, složeného ze základních geometrických těles s rozdílným povrchem, dle modelu;
10. Kresba zátiší, složeného ze složitějších geometrických těles s rozdílným povrchem, dle modelu;
11. Geometrické objekty, nácvik kresby v dvojnásobném měřítku, dle modelu;
12. Geometrické objekty, nácvik kresby v polovičním měřítku, dle modelu;
13. Kresba zátiší složeného z geometrických těles, dle modelu, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.