Detail předmětu

Přetvárné a degradační procesy

FSI-RPCAk. rok: 2017/2018

Základní vlastnosti, chování a stavba technických materiálů. U kovových materiálů, krystalická struktura. Vliv struktury na elastickou a plastickou deformaci. Poruchy v krystalické struktuře. Vyjádření tenzoru deformace a tenzoru napjatosti. Základy tenzorového počtu. Podmínky plasticity. Teorie malých plastických deformací a teorie tečení.

Výsledky učení předmětu

Vyjádření napjatosti a deformace v tenzorovém tvaru. Základních znalostí z tenzorového počtu. Vyjádření tenzorových veličin v indexovém tvaru. Teorie plasticity, historie a formulace podmínek plasticity.

Prerekvizity

Znalost základních pojmů pružnosti a pevnosti (napětí, hlavní napětí, deformace, obecný Hookeův zákon). Základy teorie mezních stavů (podmínky plasticity a křehké pevnosti).

Doporučená nebo povinná literatura

Plánička F. Kuliš Z. Základy teorie plasticity
Chandrasekharaiah D.S. Lokenath Debnath Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.
Gurtin ME. An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1981
Holzapfel GA. Nonlinear Solid Mechanics. A Continuum Approach for Engineers. Wiley, Chichester 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na cvičení.
Kvalitní vypracování zadaných úloh.
Úspěšné zvládnutí testu základních znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zopakovat stavbu kovových materiálů. U kovových materiálů vysvětlit příčiny přetvárných a degradačních procesů. Seznámit studenty s teoriemi plasticity. Vyjádření základních vztahů v tenzorovém tvaru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Omluvená neúčast se nahrazuje samostatným vypracováním úloh podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura kovových materiálů. Příčiny deformace.
2. Krystalická mřížka základních technických kovů. Mullerovy indexy.
3. Zopakování napjatosti a deformace. Pojmy, vztahy, zákonitosti.
4. Vyjádření tenzoru napjatosti a deformace.
5. Ortogonální transformace souřadnic.
6. Tenzory a tenzorový počet.
7. Základní tenzorové operace.
8. Elasticita krystalu a polykrystalických látek
9. Podmínky plasticity.
10. Ověřování podmínek plasticity
11. Teorie malých pružně plastických deformací
12. Teorie plastického tečení.
13. Algoritmus pružně plastické úlohy – MKP.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura kovových materiálů. Příčiny deformace.
2. Krystalická mřížka základních technických kovů. Mullerovy indexy.
3. Zopakování napjatosti a deformace. Pojmy, vztahy, zákonitosti.
4. Vyjádření tenzoru napjatosti a deformace.
5. Ortogonální transformace souřadnic.
6. Tenzory a tenzorový počet.
7. Základní tenzorové operace.
8. Elasticita krystalu a polykrystalických látek
9. Podmínky plasticity.
10. Ověřování podmínek plasticity
11. Teorie malých pružně plastických deformací
12. Teorie plastického tečení.
13. Algoritmus pružně plastické úlohy – MKP.