Detail předmětu

Hnací ústrojí

FSI-QHLAk. rok: 2017/2018

Předmět Hnací ústrojí má seznámit studenty se základními koncepcemi a uspořádáním hnacích ústrojí spalovacích motorů, přičemž hlavní důraz je kladen na pístové stroje. Výpočtové modely hnacích ústrojí spalovacích motorů jsou základním prostředkem pro nalezení optimálních koncepcí a parametrů soudobých pohonných jednotek. Mechanismy spalovacích motorů. Kinematika a dynamika klikového mechanismu. Vnitřní a vnější síly ve spalovacích motorech.
Točivý moment motoru, harmonická analýza. Síly v ložiskách pístového stroje. Vyvažování setrvačných sil a momentů u řadových motorů, aplikace vyvažovacích hřídelů. Dynamika V motorů a motorů s nekonvenčním uspořádáním hnacích ústrojí. Nerovnoměrnost chodu spalovacího motoru, návrh setrvačníku. Vačkové mechanismy spalovacích motorů. Úvod do problematiky kmitání hnacích ústrojí.

Výsledky učení předmětu

Předmět Hnací ústrojí umožňuje studentům získat znalosti o uspořádání hnacích ústrojí spalovacích motorů a výpočtových modelech pro stanovení průběhů vnitřních a vnějších sil a točivého momentu, návrh optimální konfigurace hnacího ústrojí z hlediska vyváženosti u motorů řadových, vidlicových, i v nekonvenčním uspořádání, jakož i kontrolu nerovnoměrnosti chodu a vibrací hnacích ústrojí.

Prerekvizity

Maticový počet, diferenciální a integrální počet. Základy technické mechaniky, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost. Fourierova analýza.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí.

Zkouška:
Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné části (kontrolního testu) a z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují:
1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh).
2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu).
3. Výsledek ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Hnací ústrojí je seznámit studenty se soudobými koncepcemi hnacích ústrojí spalovacích motorů a výpočtovými modely pro určení vnitřních a vnějších sil, návrh optimálního vyvážení víceválcových pístových strojů a nerovnoměrnosti chodu. Tyto výpočtové modely jsou výchozím nástrojem pro volbu optimální koncepce a konstrukce spalovacích motorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mechanismy spalovacích motorů. Kinematika centrického klikového mechanismu.
2. Kinematika excentrického klikového mechanismu, mechanismy s vedlejší ojnicí.
3. Dynamika klikového mechanismu,výpočtové modely, vnitřní a vnější síly.
4. Točivý moment spalovacího motoru, harmonické složky, nerovnoměrnost chodu, setrvačník.
5. Vyvažování setrvačných sil a momentů v klikovém mechanismu, vyvažovací jednotky.
6. Vyvažování klikového ústrojí řadových pístových strojů I.
7. Vyvažování klikového ústrojí řadových pístových strojů II.
8. Vyvažování klikového mechanismu vidlicových motorů.
9. Nekonvenční uspořádání hnacích ústrojí, V-motory s přesazenými klikovými čepy a VR-motory.
10. Torzní kmitání klikových mechanismů, vlastní frekvence.
11. Vynucené kmitání klikových mechanismů, energetické metody výpočtu.
12. Vačkové mechanismy spalovacích motorů, kinematika vačkových mechanismů.
13. Dynamika vačkových mechanismů, výpočtové modely.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Efektivní prostředky inženýrských výpočtů, výpočetní technika.
2. Prostředky pro výpočty v oboru, programový celek Mathcad.
3. Využití Mathcadu, práce se soubory dat, výpočty silového zatížení.
4. Kinematika klikového mechanismu. Zjištění průběhu dráhy pístu.
5. Kinematika klikového mechanismu. Rychlost a zrychlení pístu.
6. Indikátorový p-alfa diagram, sestrojení p-V diagramu motoru.
7. Průběh primárních a sekundárních sil na píst, průběh boční síly.
8. Síly přenášené pístním čepem, průběh sil přenášených ojnicí.
9. Průběh radiálních a tangenciálních sil, krouticí moment 1 válce.
10. Polární diagram zatížení ojničního ložiska.
11. Krouticí momenty na zalomeních víceválcového řadového motoru.
12. Krouticí momenty na hlavních čepech řadového motoru.
13. Průběh krouticích momentů na ojničních čepech řadového motoru.