Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-ADI)

FSI-QDDAk. rok: 2017/2018

Studenti v rámci kursu zpracovávají projekt na zadané téma. Zadání jsou zamřena na řešení konkrétních úloh z průmyslu nebo jsou formulována tak, aby se studenti během práce na projektu zapojili do řešení vědecko-výzkumných projektů fakulty. Podle zaměření jejich úkolů je studentům zpravidla přidělen jako další konzultant odborník z praxe nebo z fakulty.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají dovednosti, které jim pomohou samostatně řešit technické úlohy z praxe a na odpovídající úrovni prezentovat dosažené výsledky.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle zadání tématu diplomové práce
Geršlová, J. Metodologie odborné práce [online].
Aktuální směrnice VUT Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Předložení technické zprávy včetně dokumentace. Student musí být schopen obhájit vhodnost výběru a postupu řešení, věcnou správnost výpočtové a dokumentační části zprávy. Hodnocena je i úroveň grafického a formálního zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je procvičení a ověření schopnosti studenta aplikovat teoretické poznatky při realizaci konkrétního technického řešení, naučit studenty získávat informace z literatury a prostřednictvím konzultací s odborníky, vypracovat technickou zprávu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžná kontrola úkolů v průběhu semestru. Zameškaná výuka je řešena individuálně s garantem projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Zadání
02. Stanovení cílů, způsoby řešení zadaného problému a rozsahu práce na základě konzultací
03. Odborné konzultace, práce na projektu
04. Odborné konzultace, práce na projektu
05. Odborné konzultace, práce na projektu
06. Odborné konzultace, práce na projektu
07. Průběžná kontrola projektů
08. Odborné konzultace, práce na projektu
09. Odborné konzultace, práce na projektu
10. Odborné konzultace, práce na projektu
11. Závěrečné upřesnění rozsahu práce
12. Odborné konzultace, práce na projektu
13. Kontrola projektů, udělování klasifikovaných zápočtů