Detail předmětu

Technologie práce se zemními stroji

FSI-NT0Ak. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi a rozdělením hornin podle těžitelnosti, se způsoby rozpojování zemin a s volbou nasazení jednotlivých zemních strojů podle druhu a rozsahu zemních prací. Dále seznamuje s ovládacími systémy a kontrolními prvky zemních strojů. Absolvování tohoto předmětu je povinné pro studenty, kteří se uchází o získání oprávnění k řízení zemních strojů.

Výsledky učení předmětu

Student je schopen posoudit vlastnosti zemin a použít vhodných strojů a technologií k jejich rozpojování a manipulaci. Dále je schopen obsluhovat a udržovat zemní stroje při dodržení bezpečnosti jejich provozu.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z fyziky, částí strojů a jejich mechanismů a fyziky materiálů.

Doporučená nebo povinná literatura

VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
HADDOCK, Keith. Modern earthmoving machines. Hudson, Wis.: Iconografix, 2011. ISBN 1583882901. (EN)
ČSN EN 15573 - Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích, ČNI, 2009 (CS)
VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikace hodnocení studenta:
Písemná zkouška s následnou ústní zkouškou.
výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhověl (0-49 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem a úkolem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi zemin a způsoby jejich rozpojování, s volbou vhodného stroje k provádění zemních prací. Dále se zásadami provozu zemních strojů z hlediska jejich obsluhy a údržby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu jsou aktivní prezence ve cvičení a vypracování příkladů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Rozdělení zemin podle těžitelnosti, technické vlastnosti zemin
2.Technologické rozdělení zemních strojů
3.Technologie sestavy zemních strojů
4.Sériové, paralelní a kombinované strojní sestavy
5.Mechanické rozpojování hornin
6.Zvláštní způsoby rozpojování hornin
7.Pracovní schéma nakladačů, dozerů a rypadel
8.Technologie práce nakladačů a dozerů
9.Technologie práce rypadel
10.Technologie práce univerzálních a ukončovacích strojů
11.Technologie práce grejdrů
12.Technologie zhutňování zemin, technologie práce vibračních válců
13.Kontrola technického stavu, údržba a opravy

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.a 2. týden: Stanovení třídy zeminy a technických vlastností
3.a 4. týden: Návrh technologické sestavy strojů
5.a 6. týden: Ukázka technologie práce nakladače a rypadla
7.a 8. týden: Stanovení periodické údržby hnacího agregátu a podvozku
9.a 10. týden: Stanovení periodické údržby hydraulického a brzdového systému
11.a 12. týden: Ovládací a kontrolní systémy zemních strojů
13. týden: Ukázka technologie práce vibračních válců