Detail předmětu

Technologické projekty

FSI-HT2Ak. rok: 2017/2018

Posluchači se seznámí s optimálním postupem sestavování technologického projektu a metodami, které se při projektování používají. Látka dává komplexní přehled potřebných znalostí od projektování studie souboru staveb až po mikroprojekt pracoviště. Hlavní pozornost je zde zaměřena na vybrané kapacitní propočty, generel, projektování skladového hospodářství a vybraných dílen a pracovišť s důrazem na využití manipulačních systémů a řešení technologických toků a manipulace.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní posluchačům osvojit si teoretické základy projektování, získat znalosti o rozborových a návrhových metodách používaných v projektové praxi, způsobech zpracování mikro- a makroprojektů a seznámí je i s prováděním jejich ekonomického hodnocení. Na příkladech projektů předhotovujících a zhotovujících výrob a řešení skladového hospodářství jsou vysvětleny i nezbytné vazby mezi technologií a manipulací v různých typech výroby - tváření, svařování, obrábění a slévání.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie (zvláště technologie tváření a obrábění), znalosti z manipulace a znalosti o strojích a technologickém zařízení, využívaném v daných technologiích.

Doporučená nebo povinná literatura

Rumíšek,P.: Technologické projekty, Brno, 1991, VUT, učební texty
J.T.Black: The Design of the Factory with future, , 0
Maynard and Comp.: Industrial Engineering, , 0
Hlavenka,B.: Projektování výrobních systémů, , 0
Rackstroh,W.: Technologické projekty, , 0
R.Muther: Systematické projektování, , 0
Hlavenka,B.: Manipulace s materiálem, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je především aktivní účast na přednáškách, kde je prováděna průběžná kontrola studia formou náhodných testů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem a metodami všech fází předprojektové přípravy, postupem projektování a s metodami projektové činnosti. Ve druhé části se posluchači seznámí s tvorbou různých variant řešení materiálových toků a manipulace, ekonomickým hodnocením optimálního návrhu, organizací projektových prací a s využitím výpočetní techniky v projektové činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je především aktivní účast na přednáškách, kde je prováděna průběžná kontrola studia formou náhodných testů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizace technologického projektování, metody projektové činnosti,vazby a vztahy v TP
2. Inovace výrobní základny, rozbory, postup, fáze a etapy projektů
3. Studie souboru staveb a její členění, investiční záměr, racionalizační projekt
4. Kapacitní propočet SSS, makroprojekt a mikroprojekt, projektový dohled
5. Tabulky, grafy a pomůcky v projektové činnosti
6. Kapacitní propočty a projekty předhotovujících výrob
7. Kapacitní propočty a projektování dílen zhotovující výroby
8. Technologické a materiálové toky, projektování mechanických provozů
9. Projektování skladového hospodářství
10. Projektování linek, integrovaných výrobních úseků a robotizovaných pracovišť
11. Projekt administrativních a správních bloků, řešení obslužných a přípravných pracovišť
12. Mikroprojekty pracoviště, ergonomie v projektování, technika prostředí
13. Ekonomické hodnocení projektů, návratnost

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řešení generelu strojírenského podniku (zadání, ukazatele, rozpracování projektu)
2. Dokončení projektu generelu včetně kapacitního propočtu
3. Kapacitní propočty kováren
4. Projektové řešení kovárny, návrh kovárenských buněk, typové projekty
5. Kapacitní propočty mostárny a kotlárny
6. Kapacitní propočty slévárny a lisovny
7. Kapacitní propočty výrobních celků s využitím software na PC
8. Komplexní projekt obrobny, dle individuálního zadání - zadání, výpočty strojů
9. Výpočty počtu pracovníků a ploch, kontrola kapacitního propočtu na počítači
10. Výběr strojů a zařízení, zpracování variant řešení, software na tvorbu variant
11. Dispoziční řešení neautomatizované, kontrola na počítači (metoda souřadnic, CRAFT)
12. Detailní propracování dvou variant (pro kusovou i velkosériovou výrobu)
13. Ekonomické hodnocení návrhu, využití software Excel pro ekonomické hodnocení,
dokončení, zápočet

eLearning