Detail předmětu

Přípravky a nástroje

FSI-FPNAk. rok: 2017/2018

Nástroje pro plošné tváření-stříhání,ohýbání,hluboké tažení, rotační tváření.Popis,zásady pro konstrukci,konstrukčně-technologické parametry.
Postup při navrhování nástrojů pro objemové tváření-ražení,protlačování, kování na lisech a bucharech. Zásady pro konstrukci a navrhování těchto nástrojů. Materiály pro konstrukci tvářecích nástrojů.
Obráběcí nástroje pro opracování rotačních i obecných ploch, nástroje na otvory, na závity. Přípravky, jejich konstrukce pro různé obráběcí technologie. Konstrukčně - technologické parametry obráběcích nástrojů.

Výsledky učení předmětu

Získání ucelených znalostí o konstrukci obráběcích a tvářecích
nástrojů. Seznámení se základními zásadami pro konstrukci nástrojů
a přípravků.

Prerekvizity

Znalost technologie obrábění a tváření. Znalost strojnického kreslení, zásad lícování, druhů strojírenských materiálů. Znalost základních pevnostních výpočtů a technologických postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

PILC, Jozef, Milan PODKONICKÝ a Ján SALAJ. Prípravky a nástroje: (návody na cvičenia). Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1990. Učebné texty vysokých škôl. (SK)
ZEMČÍK, Oskar. Nástroje a přípravky pro obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2336-6. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:aa3e8d40-a812-11e2-8b87-005056827e51 (CS)
NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. Brno: Vysoké učení technické, 1992. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0401-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:96c1b860-63d8-11e2-9d9f-005056827e52 (CS)
SCHMIDT, Eduard. Příručka řezných nástrojů. 2., doplněné vydání. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1974. Řada strojírenské literatury. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:43b6e010-8709-11e2-b238-005056827e52 (CS)
KOTOUČ, Jiří. Tvářecí nástroje. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01003-1. (CS)
NOVOTNÝ, Karel. Nástroje a přípravky. Část 1., Tváření. 2., nezm. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985. Učební texty vysokých škol. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d87a6220-13be-11e3-8f8a-005056827e52 (CS)
CHLADIL, Josef. Přípravky a nástroje. Část [2.]., Obrábění. 2. vyd. Brno: VUT, 1987. Učební texty vysokých škol. (CS)
FRONOBER, Martin. Vorrichtungen: Gestalten, Bemessen, Bewerten. 10. unveränd. Aufl. Berlin: Verlag Technik, 1987. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Prezence ve cvičeních.
Dva programy: konstrukce rozměrového nástroje a přípravku pro danou součást za pomocí CAD.
Zkouška: probíhá formou písemnou či testem a následně ústně.
V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základy konstruování tvářecích nástrojů
pro tváření za studena i za tepla, řezných nástrojů a přípravků v
obrábění. Osvojení zásad pro konstrukci tvářecích i obráběcích nástrojů.
Navrhování materiálu pro konstrukci obráběcích i tvářecích nástrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast ve cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního programu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obráběcí nástroje - nože na kov, frézy
2. Nástroje na otvory, na závity, speciální nástroje
3. Definice a rozdělení přípravků
4. Základy navrhování přípravků pro obrábění
5. Přípravky univerzální, vrtací, frézovací
6. Nástrojové materiály
7. Rozdělení tvářecích nástrojů, postup při navrhování
8. Střižné nástroje - konstrukčně technologické parametry
9. Nástroje pro ohýbání a hluboké tažení
10. Nástroje pro dopředné a zpětné protlačování
11. Nástroje pro tváření za tepla - kování na lisech a bucharech
12. Nástroje pro kování na vodorovných kovacích lisech
13. Nástroje pro ostřihování výkovků

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Návrh soustružnického nože dle ISO
- Návrh jednoduchého přípravku dle zadané součásti
- Návrh střižného nástroje dle zadané součásti
- Návrh zápustky pro kování zadaného výkovku

eLearning