Detail předmětu

Technologické procesy

FSI-ETRAk. rok: 2017/2018

Technologická příprava výroby jako integrovaná součást technologického procesu obrábění, tváření, svařování. Metodika navrhování výrobních postupů. Třídění a měření spotřeby času ve strojírenském technologickém procesu.
Technologické procesy charakteristických strojírenských součástí a celků.

Výsledky učení předmětu

Tento předmět umožní studentovi zvládnutí výrobních postupů typických
strojírenských součástí z hlediska vazeb na jednotlivé fáze výrobního
postupu.

Prerekvizity

Čtení technických výkresů, práce na osobním počítači. Středoškolskou matematiku. Základní znalosti o tepelném, chemickém a povrchovém zpracování materiálu. Základy stanovení časů hlavních při technologických procesech. Základy CAD programů.

Doporučená nebo povinná literatura

ZEMČÍK, Oskar. Technologická příprava výroby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2219-X. (CS)
Zemčík,O.Ambrož,O. Technologické procesy -studijní podpory, internet ÚST (kst2.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory) (CS)
Zemčík,O. Technologická příprava výroby.Brno Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2002. 158s. ISBN 80214-2219-X (CS)
VIGNER, Jaroslav, Antonín ZELENKO a Mirko KRÁL. Metodika projektování výrobních prcesů. Praha: SNTL, 1984, 588 s. (CS)
Vigner,W.Metodika projektování výrobních procesů, Praha SNTL 88,588s. ISBN 04-246-88 (CS)
Minařík.V. Obloukové svařování,Praha 1998,SCIENTIA s.r.o. 229s. ISBN 80-7183-119-0 (CS)
ZEMČÍK, Oskar. Projektování výrobních procesů. Brno: Vysoké učení technické, 1987. ISBN 80-214-2219-X. (CS)
König,W. Fertiungsuerfahren,Band 1,2,3,4,5,6. VDI Verlag Düsseldorf 1990, ISBN 3-18-401054-6 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu :
- Prezence ve cvičeních
- Zvládnutí základů tvorby a sestavování výrobních postupů a odevzdání
vypracovaných elaborátů, zápočet.
Písemná zkouška či test dle zkušebního řádu s následnou ústní částí.
V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s metodikou technologické přípravy výroby strojírenských
součástí, navrhováním výrobních postupů a analýzou příslušných souvislostí
v technologii výroby strojních součástí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičení - 100%, neúčast omluvená max. 10%, vypracování elaborátů i v případě neúčasti. V případě vyšší neúčasti v individuálních odůvodněných případech, s povolením ředitele ústavu individuální zadání. V odůvodněných případech možnost náhrady v souběžném cvičení v daném týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Technologická příprava výroby - metodika navrhování výrobních postupů
- Technologické základny, technologičnost konstrukce
- Třídění spotřeby času ve strojírenství, racionalizace práce
- Výběr optimální varianty obráběcích strojů a jejich vybavení
- Příprava polotovarů, výroba rotačních a nerotačních součástí
- Technologický postup tepelného zpracování
- Technologický postup výroby polotovarů i výrobků plošným tvářením
- Technologický postup výroby součásti plošným tvářením
- Technologický postup výroby výkovků
- Výroba výkovků volným i zápustkovým kováním
- Technologický postup výroby svařence

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Výrobní postup jednoduché rotační součásti - příruba.
- Normativy času pro vrtačku - aplikace pro přírubu.
- Technologické základny-transformace lineárních rozměrových systémů.
- Výrobní postup (se všemi náležitostmi) součásti typu čep,pouzdro pro kusovou a sériovou výrobu.
- Technologický postup tepelného zpracování.
- Technologický postup hlubokého tažení.
- Technologický postup protlačování.
- Technologický postup zápustkového kování.
- Technologický postup výroby svařence.
- Technologický postup výroby ohýbané součásti.

eLearning