Detail předmětu

Slévárenská technologie

FSI-ESLAk. rok: 2017/2018

Základní přehled o technologii výroby forem a jader, možnostech odlévání a dokončujících operacích při výrobě odlitků. Předmět dává možnost ucelených znalostí o jednotlivých fázích zhotovení odlitku i z pohledu dynamického rozvoje slév. technologie a dále poskytuje možnost porovnání s ostatními technologiemi výroby strojních součástí.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají všeobecný přehled možností výroby odlitků a schopnost
objektivního porovnání vhodnosti jednotlivých technologií s ohledem na
dosažitelnou kvalitu a ekonomii výroby.

Prerekvizity

Základní principy výroby odlitků - znalosti ze cvičení v 1.roč. bakalářského studia a přednášek Technologie tváření,svařování a slévání ve 3.roč bak.studia. Znalosti z nauky o materiálu a příslušných částí fyziky(proudění kapalin,termomechanika,atd).

Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv: Metals Handbook Volume 15 - Casting ,ASM,9th edition
John Campbell: Castings,Butterworth-Heinemann Ltd,1991
Kolektiv: Giesserei Lexikon ,Schone-Schiel,1991
Schleg,F.:"Technology of metalcasting",AFS,2003
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je seznámení s širokými možnostmi zhotovení odlitku ať už
s ohledem na zvolený typ technologie formy a jádra, tak na způsob
zaplnění dutiny formy tekutým kovem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - historie slévárenské výroby
2. Principy výroby odlitků
3. Základní rozdělení slévárenských forem
4. Možnosti výroby netrvalých forem 1. a 2. generace
5. Výroba forem metodami 2. a 3. generace
6. Příprava tekutého kovu
7. Odlévání, vtokové soustavy
8. Tuhnutí a chladnutí
9. Objemové změny při tuhnutí slévárenských slitin
10. Zneškodňování tepelných uzlů
11. Dokončovací operace
12. Tepelné zpracování odlitků
13. Zvláštní způsoby výroby odlitků

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Praktická laboratorní cvičení(ukázky, výpočty, exkurze),
zaměřená na výše uvedených 13 tématických okruhů dle přednášek.

eLearning