Detail předmětu

Mikroekonomie

FSI-EMIAk. rok: 2017/2018

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

LUŇÁČEK, J., BENEŠ, J.,Mikroekonomie, 2006 CERM Brno, ISBN 80-214-3293-4
HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999. 726 s. ISBN 80-00-686028-1.
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s. ISBN 80-247-0471-4.
SOUKUPOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. Mikroekonomie. Management Press, 2. vydání, Praha 1999, 548s., ISBN 80-7261-005-8
FRANK,R.H. Mikroekonomie a chování, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. 765s. ISBN 25-042-95
MACÁKOVÁ A KOL. Mikroekonomie (základní kurs). 6.vyd. Melandrium, Slaný 2001. 273 s. ISBN 80-86175-14-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 50% bodů z testu. Body budou udělovány za písemný test, obsahující početní příklady a uzavřené otázky.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná, v případě nerozhodného výsledku ústní.
Písemná část zkoušky max. 100 bodů ( 5 příkladů, resp. otevřených teoretických otázek).

Výsledek je dán počtem dosažených bodů ze závěrečné písemné zkoušky..

Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do předmětu a základní východiska
2) Chování spotřebitele - užitečnost a poptávka
3) Chování výrobce - náklady a nabídka
4)Tržní rovnováha a efektivnost
5) Nedokonalá konkurence
6) Konkurencece a regulace
7) Zásahy státu do cen
8) Trhy výrobních faktorů
9) Trhy práce
10) Trh kapitálu
11) Externality, volné zdroje a volné statky

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Schopnost analyzovat reálné jevy z mikroekonomického prostředí a při ná vrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínka 75% účasti na cvičeních.
Absence na cvičeních může být nahrazena náhradními úkoly či písemnými testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
• Úvod do předmětu a základní východiska
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference)
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopson
• Alternativní teorie firmy
• Trhy výrobních faktorů – trh půdy, práce a kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality
• Veřejné statky

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň cvičení je následující:
• Informace o organizaci cvičení, požadavky k zápočtu. Úvod do mikroekonomie. Trh, typy trhů, tržní subjekty a tržní mechanismus.
• Vzácnost ekonomických zdrojů a problém jejich alokace. Výrobní faktory. Použití grafů v mikroekonomii. Hranice produkčních možností.
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalé trhy
• Konkurence a regulace
• Trhy výrobních faktorů, trhy práce a trh kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality a veřejné statky
• Udělení zápočtů

eLearning