Detail předmětu

Ročníkový projekt II - obrábění

FSI-DR3Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na systematickou tvůrčí a samostatnou práci při řešení daného technického problému v oblastech strojírenské technologie, specializovaných na obrábění, konstrukci nářadí a technologické projekty. V rámci těchto oblastí jsou řešeny úvodní, případně dílčí problémy, které budou dále rozpracovávány v bakalářské práci. Předmět je ukončen zpracováním krátké technické zprávy.

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí metodu vyhledávání a hodnocení technických informací. Naučí se provádět rozbor technologického problému s ohledem na současný stav technických a vědeckých poznatků v dané oblasti a vyvodit z něho závěry a doporučení. Získá základní dovednosti potřebné ke zpracování technické zprávy.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z technologie obrábění, nauky o materiálu, základů metrologie a anglického jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

HOFFMANN QUALITÄTSWERKZEUGE CZ s.r.o., Ejpovice. GARANT Příručka obrábění. Dostupné z: http://www.hoffmann-group.com/cz/kompetence-v-oblasti-servisu/stahovani-souboru/prirucka-obrabeni.html.
HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. MM publishing s. r.o., Praha. 2008. 235s. ISBN 978-80-254-2250-2.
SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.10.
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
STAHL, J.-E. Metal Cutting Theories and Models. GB Seco Tools AB. 02858870 ST20126371. 2012. 580 pp. ISBN 978-91-673-1336-1.
SMITH, G.-T. Cutting Tool Technology - Industrial Handbook. Springer-Verlag London Limited. United Kingdom. 2008. 597 pp. ISBN 978-1-84800-204-3.
TECHNICKÉ MATERIÁLY, KATALOGY A PROSPEKTY firem Ceramtec, Ceratizit, Gühring, Iscar, Kennametal, Korloy, Mitsubishi, Pramet Tools, Sandvik Coromant, Seco, Walter, Widia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je provedeno prostřednictvím klasifikovaného zápočtu, kterým se potvrzuje, že student se zúčastnil povinné výuky a splnil všechny požadavky, jimž je udělení zápočtu podmíněno. Klasifikační stupeň hodnotí míru splnění těchto úkolů a zohledňuje technickou i formální úroveň odevzdané zprávy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s metodikou zpracování daného technického problému v jednoduchých aplikacích, zejména v úvodní analytické části. V oblasti technologie obrábění se studenti naučí navrhovat technologický postup výroby jednoduchých součástí typu hřídele, ozubeného kola apod., včetně návrhu výrobního stroje, nástrojů, upínačů, měřidel a řezných podmínek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná, vedoucí provádí pravidelnou kontrolu přítomnosti studentů. V jednotlivých případech lze po předchozí dohodě s vedoucím nahradit účast ve výuce konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny. Delší neúčast se nahrazuje podle pokynů vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obecné zásady zpracování technických a organizačních projektů
2.Individuální zadání práce
3.Osnova vypracování technických a organizačních projektů
4.Metodika vypracování projektu - obecná část
5.Metodika analýzy a sběru dat
6.Metodika pro vypracování hodnocení návrhů
7.Zásady a metodika práce s technickými a technologickými podklady
8.Zásady a metodika práce s odbornou literaturou
9.Zásady pro grafickou úpravu technických zpráv
10.Zásady hodnocení a klasifikace
11.Konzultace odborných problémů
12.Konzultace odborných problémů a dotazy
13.Odevzdání technických zpráv, individuální projednání a hodnocení

eLearning