Detail předmětu

Technologie tváření

FSI-CTTAk. rok: 2017/2018

Souhrnný přehled základních strojírenských technologií ve tváření kovů za studena i za tepla. Obsahuje fyzikální a metalurgické základy probíraných technologií. Mezi základní kapitoly patří zákony plastické deformace, metody při výrobě hutních polotovarů a technologie tváření používané ve strojírenství – plošné a objemové (stříhání, ohýbání, tažení, protlačování, volné a zápustkové kování, vstřikování plastů).

Výsledky učení předmětu

V rámci návštěvy přednášek a cvičení získá posluchač znalosti o všech druzích tzv. konvenčních a nekonvenčních technologií, které se využívají ve strojírenských výrobních podnicích při zpracování plechů, trubek a profilů, a to plošným i objemovým tvářením nejen za studena, ale i za tepla. Seznámí se také s metodikou výpočtu energosilových parametrů a dalších důležitých parametrů tvářecích procesů.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie, používaných výrobních strojů a zařízení a znalosti z mechanizace výroby. Vhodná je znalost technologických předmětů I. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

FOREJT, Milan. Teorie tváření. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 167 s. ISBN 80-214-2764-7. (CS)
SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: plošné a objemové tváření. 3. vyd. Brno: CERM, 2013. 169 s. ISBN 978-80-214-4747-9. (CS)
HOSFORD, William F. and Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 3th ed. New York: Cambridge University Press, 2007. 365 s. ISBN 978-0-521-88121-0. (EN)
MARCINIAK, Zdislaw, J.L. DUNCAN and S.J. HU. Mechanics of Sheet Metal Forming. 2.ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 211 s. ISBN 07-506-5300-00. (EN)
ELFMARK, Jiří, et al. Tváření kovů. Ing.Pavel Vávra. 1. vyd. Praha: SNTL Praha 1992. 542 s. Technický průvodce; sv. 62. ISBN 80-03-00651-1 (CS)
LIDMILA, Zdeněk. Teorie a technologie tváření. Brno: RVO VA, 1994. 214 s (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorií dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita posluchače při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače nejen s plastickým chováním kovů a technologiemi hutní výroby, ale i s metodami tváření, konvenčními i nekonvenčními, tvořícími základní výrobní technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná. Docházka je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná, vypracuje posluchač náhradní zadání, resp. výpočtové cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Plastické chování kovů, limitní diagramy, materiálové modely
2. Základy výroby hutních polotovarů - plechy, profily a trubky
3. Technologie stříhání - principy a parametry, nástroje, stroje
4. Technologie ohýbání a zakružování - principy a parametry, nástroje, stroje
5. Technologie tažení a kovotlačení - principy a parametry, nástroje, stroje
6. Technologie pěchování a protlačování - principy a parametry, nástroje, stroje
7. Technologie kování - principy a parametry, nástroje, stroje
8. Tváření nepevným nástrojem - principy a parametry, nástroje, stroje
9. Nekonvenční způsoby tváření - principy a parametry, nástroje, stroje
10. Struktura a vlastnosti plastů
11. Technologie vstřikování plastů a vstřikovací stroje
12. Vstřikovací formy, popis funkčních systémů forem
13. Opakování probraných technologií, přehled otázek ke zkoušce

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologické parametry při pěchování a protlačování ocelí
2. Návrh výroby jednoduché součásti - ozubeného kola - zápustkovým kováním na bucharu
3. Návrh výroby složitější součásti - ojnice - zápustkovým kováním
4. Návrh výroby součásti postupovým stříháním
5. Návrh výroby součásti ohýbáním a přesným stříháním
6. Návrh výroby součásti hlubokým tažením
7. Lineární aproximace přirozeného deformačního napětí
8. Limitní diagramy a jejich význam pro praxi
9. Využití podmínek plasticity při návrhu výroby tlakové nádoby
10. Výpočet násobnosti formy pro vstřikování plastů
11. Pevnostní výpočty formy a její tepelná bilance
12. Odvzdušnění forem pro vstřikování
13. Opravy elaborátů a zápočty

eLearning