Detail předmětu

Řízení jakosti

FSI-CRJAk. rok: 2017/2018

Předmět řízení jakosti má seznámit studenty se základními principy moderního řízení jakosti, zásadami systémového a statistického myšlení tak, aby byli schopni je aplikovat v rámci celého podniku i na dílčí procesy. Poskytuje základní vědomosti o evropské politice jakosti a systémech zajišťování jakosti v EU jako podmínky pro uvádění produktů na trh. Seznamuje se systémy technických standardů důležitých pro definování společných rozhraní systémů (organizací, produktů). Získané znalosti jsou předpokladem pro zvládnutí navazujících předmětů oboru a pochopení významu jakosti všech procesů pro jakost finálního produktu.

Výsledky učení předmětu

Pochopení principů komplexního řízení jakosti (TQM), legálních rámců (ČR, EU) řízení jakosti. Pochopení podstaty postupů povinného a dobrovolného prokazování shody. Pochopení významu norem pro řízení jakosti (technických, systémových ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 aj.). Pochopení základních principů prostředků a nástrojů řízení jakosti.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologií, managementu a ekonomiky podniků. Aplikovaná matematika, zejména statistika.

Doporučená nebo povinná literatura

Fiala, A. a kol. : Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Verlag Dashöfer, Praha, 2000
Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha, 1992
ČSN EN ISO 9000:2001: Systémy managementu jakosti – řada 3 svazků. ČSNI, Praha, 2001
Juran, J. M. ; Gryna F. M. : Juran´s Quality Control Handbook. McGraw-Hill, Inc., New York, 1988
Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Management Press, Praha, 1998
Deming, W. E. : The New Economics for Industry, Government, Education. MIT Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA., 1993

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Presence ve cvičení. Vypracování jedné seminární práce na téma
vypsané na začátku semestru. Přednesení jednoho referátu a absolvování tří
testů na témata vyhlašovaná učitelem během semestru. Při nesplnění
těchto podmínek může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní
podmínku.
Pokud student získá za aktivity během semestru více, než 90 bodů, bude mu navržena známka a nemusí skládat zkoušku. Klasifikační hodnocení studenta: výborně (nad 120 bodů),
velmi dobře (113-119 bodů), dobře (105-112 bodů), uspokojivě (97-104 bodů), dostatečně (90-97 bodů). Ostatní studenti se musí podrobit zkoušce (kombinovaná písemná a ústní). Klasifikační hodnocení studenta: výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Vyložit základní principy a hlavní prostředky moderního řízení jakosti. Seznámit se základy komunitárního práva EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola přítomnosti se provádí ve cvičení. Účast je jednou z podmínek udělení zápočtu. Za omluvenou nepřítomnost může učitel stanovit náhradní program.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Základní pojmy. Definice jakosti. Dimenze jakosti. Orientace na zákazníka. Stanovení priorit. Orientace na procesy. Systém řízení jakosti. Vývoj přístupů k řízení jakosti.
2) Prokazování shody. Povinné a dobrovolné posuzování shody. Právní akty EU. Právní prostředí pro jakost v ČR.
3) Technické normy. Jakost jako shoda na rozhraní procesů. Výhody normovaného rozhraní. Soustavy technických norem. Normy řady ISO 9000. Posuzování shody podle norem ISO 9000 (certifikace systému managementu jakosti).
4) Komplexní řízení jakosti (TQM). Řízení jakosti marketingem, marketingový informační systém, řízení personálu k jakostním výstupům, podpora informačním systémem podniku, úplné inženýrské řešení, plánování jakosti, předvýrobní procesy, povýrobní procesy, ekologické audity, řízení zdrojů k jakosti.
5) Prostředky řízení jakosti. Technická kontrola. Operační analýza. Psychologické a sociologické studie. Ergonomické studie. Aplikovaná statistika.
6) Nástroje řízení jakosti. Sběr dat, vývojové diagramy, histogramy, Ishikawův diagram, Paretova analýza, regulační diagramy, regresní a korelační analýza.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy jakosti (ČSN EN ISO 9000), diskuse, případová studie.2. Politika jakosti, systém jakosti, systémový přístup, dotazník - test studijní aktivity.3. Management jakosti, přehled norem jakosti a jejich použití, samostatná práce.4. Smyčka jakosti, prvky systému jakosti podle ISO 9000.5. Aktivní návštěva konference Quality Management.6. Jakost programového vybavení počítačů (softwaru).7. Životní fáze softwaru, model jakosti softwarového produktu.8. Zavádění systému jakosti v organizaci podle ISO 9004.9. Požadavky na systém jakosti podle QS 9000, struktura.10. Dokumentace systému jakosti, ISO 10013, příručky jakosti.11. Směrnice pro management konfigurace, ISO 10 007, řízení změn.12. Směrnice pro plány jakosti, ISO 10 005, plány jakosti. 13. Nástroje ŘJ, sběr dat, diagramy, histogramy, Paretova analýza. 14. Požadavky na dodavatele z pohledu certifikovaného systému jakosti. 15. Požadavky na jakost prostředí podle ISO 14000, zápočet.