Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-CKCAk. rok: 2017/2018

Úvod do techniky CAD. Přehled různých druhů grafického hardware a software systémů, CAD v systému CIM. Praktická aplikace programového systému AutoCAD s využitím strojírenské nadstavby při konstrukčním návrhu a tvorbě konstrukční dokumentace součástí a montážních jednotek, práce ve 3D s programem Inventor. Na teoretický základ navazuje samostatná práce - semestrální projekt. Semestrální projekt - šnekový dopravník, zubové čerpadlo, uložení ozubeného soukolí, lamelová spojka, apod. Zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, výkres sestavení, výkresy součástí, seznam položek, technická zpráva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá potřebné informace pro zvládnutí práce s CAD systémy. Prakticky aplikuje doposud získané znalosti při řešení konstrukčního úkolu s využitím grafického SW pro 3D modelování a vytváření konstrukční dokumentace.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 236 s. ISBN 978-80- 7623-010-1. (CS)
Normy ISO, EN, ČSN (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat a po ohodnocení opravit zadané grafické práce, za které může získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je praktická aplikace grafických systémů CAD pro podporu konstrukčního procesu. Naučit se pracovat v týmu a prezentovat výsledky konstrukční práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné rozdělení CAD systémů (rapid prototyping, stereolitografie, atd.). Základy metodiky konstruování a algoritmus řešení konstrukčního úkolu.
2. Autocad - přehled příkazů a zadání konstrukčního úkolu (rozdělení na etapy, termíny, sběr informací, předběžný výpočet).
3. Autocad - přehled a doplnění příkazů, práce na 1. etapě (kontrolní výpočty, návrhový výkres a hodnocení).
4. Inventor - nastavení a náčrt, šablona, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby, promítnutí geometrie a vysunutí. Práce na 1. etapě (kontrolní výpočty, návrhový výkres, hodnocení).
5. Inventor - tvorba 3D geometrie, modifikace a 2D tažení po trajektorii, skořepina a díra, šablonování. Práce na 1. etapě (kontrolní výpočty, návrhový výkres, hodnocení).
6. Inventor - tvorba sestav, svary, adaptivita. Práce na 2. etapě (výkresy součástí, hodnocení).
7. Inventor - plechové díly I (styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí). Práce na 2. etapě (výkresy součástí, hodnocení).
8. Plechové díly II (obruba, lem, ohnutí, vystřižení rohu, zkosení rohu, rozvin, díra). Práce na 2. etapě (výkresy součástí, hodnocení).
9. Inventor - výkresová dokumentace (základní pohled, řez, částečný řez). Práce na 3. a 4. etapě (výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, hodnocení).
10. Inventor - kótování a seznam položek. Práce na 3. a 4. etapě (výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, hodnocení).
11. Inventor - práce na modelu. Práce na 3. a 4. etapě (výkres sestavení, seznam položek).
12. Inventor - práce na modelu. Práce na 3. a 4. etapě. (seznam položek, technická zpráva, hodnocení).
13. Inventor - dokončení modelu (odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu, klasifikovaný zápočet).