Detail předmětu

Praktikum z biotechnologie

FCH-MCO_BIO_PAk. rok: 2017/2018

Náplní praktického cvičení je 5 blokových úloh zaměřených na práci s mikroorganismy využívanými v potravinářství, sledování dynamiky jejich růstu a množení, produkce antimikrobiálních látek a vybraných enzymů, jejich identifikaci v komplexních vzorcích.
V průběhu praktického cvičení bude kladen důraz na prohloubení a osvojení si základních praktických dovedností při identifikaci, studiu a úchově mikroorganismů využívaných v potravinářství (kvasinky Sacharomyces cerevisiae, bakterie rodu Escherichia coli, Bacillus), bude rozšířena praktická znalost studentů v oblasti molekulárně diagnostických metod, včetně bioinformatické analýzy získaných výsledků. Pozornost bude věnována také vybraným biotechnologickým postupům používaným v potravinářství a detekci jejich účinnosti na základě analýzy biologicky aktivních látek.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu prohloubí teoretické znalosti studentů získané nejen na přednáškách předmětu Biotechnologie, ale i Mikrobiologie pro potravináře či Biochemie. Studenti si osvojí praktické znalosti z vybraných biotechnologických, mikrobiologických a molekulárně biotechnologických metod používaných v potravinářství k identifikaci mikroorganismů, detekci jejich sekundárních nebo primárních metabolitů či sledování vybraných biotechnologických postupů.

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology, Biotechnolgie I, Biochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Betina V. a kol.: Mikrobiologické laboratórne metódy. Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava, Bratislava 1988. (CS)
Vraná D.: Kvasinky ve výzkumu a praxi. Academia Praha, Praha 1986. (CS)
Kocková-Kratochvílová A.: Taxonómia kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov. Alfa, Bratislava 1990. (CS)
Šmarda J. a kol.: Metody molekulární biologie. Masarykova Universita, Brno. 2008 (CS)
El-Mansi EE. M. T. and col., Fermentation microbiology and biotechnology, 2nd edition, CRC Press, New York, 2006 (EN)
Renneberg R.: Biotechnology for Beginners. Elsevier GmbH, Germany. 2006 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována jako laboratorní cvičení v rozsahu 78 vyučovacích hodin za semestr. V rámci předmětu bude realizováno 5 úloh ve formě blokového cvičení.
Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle, kde jsou zveřejněny podklady a návody pro praktické cvičení. Část takto zveřejněných studijních materiálů a doporučené literatury je dostupná pouze v anglickém jazyce. Stejně tak, při bioinformatické analýze výsledků je nutná znalost anglického jazyka. Využití studijních materiálů v angličtině podpoří schopnost práce s odborným textem, včetně upevnění znalostí anglické terminologie užívané v tomto oboru.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, vypracováni a odevzdani protokolu písemnou formou ke všem úlohám.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratoři
2. Submerzní a povrchová kultivace kvasinek a mikroskopických plísní. Izolace vybraných extracelulárních enzymů.
3. Biotechnologická konverze potravinářského odpadu.
4. Průkaz biodegradace s využitím bakteriálních buněk v přípravcích pro aplikaci při čištění odpadních vod v odlučovačích tuků.
5. Testování produkce vybraných bakteriocinů u probiotického kmene Lactobacillus.
6. Sledování produkce enzymu β-galaktosidasy bakteriálním kmenem E. coli JM 109 (pUC 19).
7. Zápočtový test

Cíl

Hlavním cílem předmětu je přiblížit studentům techniky práce s biologickým materiálem v laboratorních podmínkách. Rovněž si klade za cíl lepší pochopení doposud získaných teoretický znalostí z biotechnologie a jejich propojení s ostatními oblastmi, jako je mikrobiologie, molekulární biotechnologie, biochemie apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v praktiku je povinná a je kontrolována vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning