Detail předmětu

Kyberkriminalita

FEKT-TKKRAk. rok: 2017/2018

Pojem a struktura trestního práva hmotného a procesního, struktura skutkových podstat počítačových trestných činů, teorie a praxe procesních nástrojů užívaných při stíhání počítačové trestné činnosti, pojem a struktura práva kybernetické bezpečnosti, teorie a praxe právní úpravy činnosti povinných subjektů, odpovědnost za kybernetický bezpečnostní incident, evropská a mezinárodní úprava kyberkriminality a kybernetické bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Právnická fakulta (PF MU)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen chápat strukturu a systém trestněprávních institutů používaných při vyšetřování a stíhání počítačové trestné činnosti, jakož i aplikovat tyto instituty v běžné podnikové a veřejnoprávní praxi. Vedle základních hmotněprávních a procesních institutů bude výklad specificky zaměřen na zajištění a forenzní analýzu elektronických důkazů, a to včetně otázek ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. V oblasti práva kybernetické bezpečnosti bude student schopen chápat a prakticky aplikovat preventivní a nařizovací instituty české právní úpravy a kriticky hodnotit vztahy národní právní úpravy a evropských či mezinárodních harmonizačních iniciativ. Rovněž bude student schopen prakticky používat právní nástroje související s běžnou činností dohledových pracovišť.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Polčák, R. a T. Gřivna. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: AUDITORIUM, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.
Žatecká, E. a kol. Trestní právo hmotné a procesní: obecná část, multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4631-3.
Polčák, R. Právní problémy české a evropské kybernetické bezpečnosti. In Haňka, R., Kaplan, Z., Matyáš, V. Mikulecký, J. Říha, Z.. Information Security Summit 2011. 1. vyd. Praha: Data Security Management, 2011. ISBN 978-80-86813-22-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. ‚Interaktivní plnění jsou celkem tři, k úspěšnému absolvování musí student získat 60 procent všech bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova:
1. Úvod do trestního práva hmotného
2. Úvod do trestního práva procesního
3. Typy počítačových trestných činů
4. Dokazování počítačové trestné činnosti 1 – pojem a užití elektronického důkazu, proporcionalita užití s ochranou soukromí a osobních údajů
5. Dokazování počítačové trestné činnosti 2 – elektronické důkazy se zvláštní procesní úpravou
6. Praktické otázky postihu počítačové trestné činnosti v ČR 1 – počítačové trestné činy v přípravném řízení trestním
7. Praktické otázky postihu počítačové trestné činnosti v ČR 2 – počítačové trestné činy v soudním řízení trestním
8. Mezinárodní spolupráce při vyšetřování a stíhání počítačové trestné činnosti
9. Pojem a základy právní úpravy národní kybernetické bezpečnosti
10. Povinné subjekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a činnost dohledových pracovišť
11. Mezinárodněprávní kvalifikace kybernetických bezpečnostních incidentů
12. Evropská harmonizační úprava kybernetické bezpečnosti a její vztah k právu elektronických komunikací
13. Pojem, postavení a odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti (ISP)

Cíl

Cílem předmětu je obeznámit studenty s problematikou právní úpravy kybernetické bezpečnosti a právního postihu počítačové trestné činnosti, jakož i poskytnout základní přehled související české, evropské a mezinárodní právní úpravy. S ohledem na předpokládané zaměření účastníků kurzu, kteří se nepřipravují na povolání právníka, budou účastníkům kurzu poskytnuty i potřebné základní poznatky z oborů trestního práva hmotného a procesního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-T bakalářský

    obor T-IBP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor