Detail předmětu

Praktická angličtina 5

FEKT-HPA5Ak. rok: 2017/2018

Předmět HPA5 je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět je rozdělen do tří složek: 1) akademické psaní (rozlišení formálního a neformálního jazyka, hlavní rysy akademického jazyka, parafráze, struktura akademického textu, abstrakt atd.), 2) jazykové dovednosti související s hledáním zaměstnání (CV, cover letter, pracovní pohovor) a 3) četba beletrie za účelem rozvoje slovní zásoby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopný:
- Napsat odborný akademický text na úrovni C1, správně citovat a parafrázovat zdroje a napsat abstrakt.
- Napsat CV a cover letter a být schopný sebereprezentace na pracovním pohovoru v anglickém jazyce
- Číst dlouhé texty na úrovni rodilého mluvčího

Prerekvizity

Před elektronickou registrací předmětu HPA5 je požadováno úspěšné absolvování zkoušky Praktická angličtina 4 (kód předmětu HPA4) na UJAZ FEKT. Tato zkouška odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student na této úrovni: - rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. - umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. - umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. - umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Doporučená nebo povinná literatura

Hewings, M (2012) Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. C1 Advanced. CUP (CS)
Downes, C (2008) Cambridge English for Job-hunting. CUP (CS)
Paterson, K (2013) Oxford Grammar for EAP. English grammar and practice for Academic Purposes. OUP (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

U předmětu Praktická angličtina 5 (HPA5) je použita metodika výuky odborného jazyka vycházející z komunikativního přístupu, který se zaměřuje jak na zlepšení komunikativních dovedností a nárust v oblasti odborného vyjadřování, tak na rozvoj autonomního učení se jazyku a sebehodnocení v jazyce.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě odevzdaných písemných úkolů a esejů.
Ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Formální jazyk
3. Akademický jazyk a styl
4. Parafráze a citace
5. Shrnutí a abstrakt
6. Struktura akademického textu. Argumentativní esej.
7. Životopis
8. Cover letter
9. Pracovní pohovor I
10. Pracovní pohovor II

Cíl

Cíle
Rozvoj akademických jazykových dovedností a znalostí s důrazem na psaný projev na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Dílčí cíle:
- Schopnost komunikovat v situacích spojených s profesním zaměřením studia.
- Rozlišení různých stylů písemného projevu: formální a neformální styl, styl vědecký, styl populárně vědecký.
- Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Požaduje se aktivní 75% účast na cvičeních podle Vyhlášky vedoucího ústavu o organizaci výuky zveřejňované na stránkách Ústavu jazyků FEKT http://www.ujaz.feec.vutbr.cz/.


The course corresponds to C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages.
Active participation in seminars and a minimum of 75% attendance are required according to the regulations issued by the Head of the Department of Languages and presented on the Department website http://www.ujaz.feec.vutbr.cz/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning