Detail předmětu

Ekologie v elektroenergetice

FEKT-BEKBAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje se základy ekologie, s technickým zařízením k omezení úniku škodlivých látek z elektráren a tepláren, s emisními a imisními limity, se způsoby likvidace odpadů a s příslušnými zákony a nařízeními.

Výsledky učení předmětu

Základní vědomosti z ochrany životního prostředí při výrobě elektrické energie

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a velmi dobré znalosti obsahu předmětu BVEE.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka úzce spjata s praxí a zaměřena na získání vědomostí použitelných v praxi. Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratorní a numerická cvičení. Student odevzdává jeden samostatný projekt.Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení závěrečné zkoušky předmětu je podle pravidel FEKT:
Minimální celkový počet bodů k získání závěrečné zkoušky 50 bodů, maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování ústní zloušky je 40 bodů ze 70 bodů možných.
Minimální počet bodů k získání zápočtu stanoví na začátku semestru vyučující (do závěrečné zkoušky bude započítáno maximálně 30 bodů)
Dílčí hodnocení je upřesněno každoročně pokyny garanta předmětu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základy teorie životního prostředí
2.Biosféra a rozvoj energetiky
3.Vliv výroby elektrické energie na životní prostředí
4.Opatření proti znečišťování ovzduší
5.Emisní limity a jejich měření v elektrárnách
6.Vliv hluku a vibrací na životní prostředí
7.Vliv elektrických polí na životní prostředí
8.Vliv ionizujícího záření na životní prostředí
9.Odpad z tepelných elektráren a tepláren a jeho zpracování
10.Odpady z jaderných elektráren a dekmntaminace

Cíl

Seznámit posluchače se základy ochrany životního prostředí a se způsoby odstraňování škodlivých látek vznikajících při přeměně primární energie na energii tepelnou a elektrickou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Všechna cvičení jsou povinná. Přednášky jsou doporučené, zejména nejsou-li vydána skripta!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor