Detail předmětu

Terapeutická a protetická technika

FEKT-ATPTAk. rok: 2017/2018

Základní terapeutické přístupy, fyzikální terapie. Mechanizmy účinků fyzikální terapie. Principy a konstrukční řešení přístrojů a systémů užívaných v terapii a chirurgii - využití ionizujícího a neionizujícího záření, ultrazvuku, nízkých teplot. Účinky terapeutických postupů na lidský organismus. Podpora a náhrada orgánů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip fyzikální terapie,
- vysvětlit působení fyzikálních polí a popsat jejich účinky na lidský organismus,
- vysvětlit princip elektrické stimulace a uvést konkrétní typy stimulátorů včetně použití,
- popsat využití ultrazvuku v terapii a jeho působení, uvést konstrukční řešení ultrazvukových sond a přístrojů,
- uvést možnosti využití elektromagnetického pole v terapii (diatermie, radioterapie), vysvětlit princip metod, navrhnout jednoduché aplikátory,
- popsat působení velmi nízkých teplot na lidskou tkáň, uvést technické řešení kryokauteru,
- popsat princip podpory funkce srdce a ledvin, vysvětlit technické řešení přístrojů pro tyto účely,
- vysvětlit princip sluchadel, uvést jejich typy, navrhnout způsob zpracování řečového signálu,
- vysvětlit úlohu počítače při plánování a řízení terapie, uvést konkrétní příklady.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Poděbradský J, Vařeka I: Fyzikální terapie (2 díly), Grada Publishing 1998. (CS)
Rozman J.: Terapeutická technika. Skripta VUT FEI,Brno 2000 (CS)
Bronzino,J.D.et al: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press,Boca Raton 2000 (EN)
Múčka,V.: Aplikace radiačních metod. ČVUT FJFI,Praha 1992 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí získat minimálně 50 bodů ze 100 bodů v dílčích aktivitách:
1. laboratorní úlohy (min 15 body, max 30 bodů)
2. závěrečná zkouška (min 35 bodů, max 70 bodů).
Studenti jsou hodnoceni v laboratořích, kde musí prokázat schopnosti v oblasti návrhu částí terapeutických přístrojů a měření parametrů terapeutických přístrojů. V závěrečné zkoušce studenti prokazují znalosti o působení fyzikálních polí na lidský organismus a terapeutické technice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy terapie, fyzikální terapie,
2. Účinky terapeutických postupů na lidský organismus,
3. Elektrická stimulace svalů a orgánů,
4. Kardiostimulátory, gastro a urostimulátory,
5. Ultrazvuková fyzikální terapie, aerosologie,
6. Vysokofrekvenční ohřev tkání, hypertermie, elektrotomie,
7. Radioterapie nuklidy a urychlenými elektrony, gama nůž,
8. Kryochirurgie, principy a technická řešení zařízení,
9. Podpora a náhrada funkce srdce, mimotělní oběh,
10. Podpora funkce ledvin, hemodialýza a hemofiltrace,
11. Podpora senzoriky, digitální sluchadla, kochleární a zrakové neuroprotézy,
12. Počítačové plánování a řízení terapie.

Cíl

Seznámení se základními terapeutickými principy a základním konstrukčním řešením přístrojů využívaných v terapii a chirurgii. Úvod do problematiky podpory a náhrady orgánů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná, řádně omluvené zmeškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor