Detail předmětu

Základy první pomoci

FEKT-APRPAk. rok: 2017/2018

První pomoc představuje základní postupy bezprostřední nelékařské pomoci u život ohrožujících stavů. Předmět se věnuje postupům při rozpoznávání různých zranění a rovněž si klade za cíl naučit studenty správně postupovat při záchraně života.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Posoudit situaci a provést základní vyšetření zraněného
- Zkontrolovat základní životní funkce zraněného
- Provést manévry pro uvolnění dýchacích cest
- Provádět nepřímou kardiopulmonální masáž
- Provést kroky pro omezení tepenného krvácení
- Ošetřit krvácivá zranění
- Rozpoznat symptomy různých vnitřních poranění
- Rozeznat různé druhy zlomenin a provést správnou fixaci

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti biologie člověka na úrovni středoškolského studia. Student by měl především dokázat popsat krevní oběh, a orientovat se obecné anatomii člověka.

Doporučená nebo povinná literatura

BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0099-9. (CS)
CONSTANTINO, Maria. The First Aid Handbook. Bookmart, 2003. ISBN-1-85605-734-8. (EN)
ZEMAN, Miroslav. První pomoc. Praha: Galén, 1998. ISBN 80-85824-46-9. (CS)
MARSDEN, Andrew a Roy SCOTT. First aid manual : the authorised manual of St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance Association and the British Red Cross. 6. vyd. London: Dorling Kindersley, 1992. ISBN 0-86318-978-4. (EN)
DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ze cvičení je podmíněn docházkou a bude udělen po úspěšném absolvování testu. Test je zaměřen na ověření teoretických znalostí z oblasti poskytování první pomoci.
Zápočet za celý předmět je získán na základě závěrečného kolokvia (forma ústní zkoušky).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kardiopulmonální resuscitace dospělých Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, prekordiální úder, postup při resuscitaci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
2. Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
3. Typy krvácení, stavění krvácení. Typy ran, ošetření. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření. Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, obvazová technika.
4. Poranění hrudníku a břicha. Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
5. Konzultace, zápočtový test.

Cíl

Předmět by měl studenty seznámit s principy, zásadami a praktickými dovednostmi při poskytování první pomoci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor