Detail předmětu

Obecná biofyzika

FEKT-AOBFAk. rok: 2017/2018

Obecná biofyzika zahrnuje hlavní oblasti obecné a také lékařské biofyziky, a to zejména biofyziku membrán, smyslů, kardiovaskulárního a dýchacímu systému, optické metody laboratorní a klinické, rizika a biofyzikální interakce některých přístrojových metod, včetně elementů radiobiologie. Praktická cvičení a demonstrace seznamují studenty zejména se způsobem měření neelektrických parametrů živých organismů, které korespondují s obsahem teoretické části výuky.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen popsat a vysvětlit princip vlivu fyzikálních polí na lidský organizmus – na úrovni buněčné a orgánové. Dále získá poznatky z vybraných částí molekulární a lékařské biofyziky dle specifikace v „Osnově“. V praktických cvičeních získá s tím související dovednosti z oblasti spektrofotometrie, refraktometrie, polarimetrie, konduktometrie, měření viskozity kapalin, teploty či absorpce ionizujícího záření.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti o fyzikálních polích, tj. znalosti získané v předmětech Fyzika I a Fyzika II. Dále pak znalosti z obecné fyzikální chemie, tj. znalosti získané v předmětu Biochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2004. ISBN 80-902896-1-4. (CS)
NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1152-4. (CS)
HOBBIE, Russell a Bradley ROTH. Intermediate physics for medicine and biology. New York: Springer, 1997. ISBN 978-0-387-49885-0. (EN)
GLASER, Roland. Biophysics. Berlin: Springer, 2001. ISBN 3540670882. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z testové a ústní části. V testu je podmínkou pro úspěšné složení zkoušky více než 14 bodů z 25 možných, ústní část a celkový výsledek se hodnotí dle klasifikačních zvyklostí LF MU. Zkouška je zaměřena na ověření znalostí z oblasti membránové, buněčné a orgánové biofyziky a také na testování znalostí vlivu fyzikálních polí na lidský organizmus.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Struktura hmoty a její biofyzikální souvislosti,
2. Molekulární biofyzika včetně základních přístrojových metod,
3. Biofyzika membrán,
4. Biofyzika smyslových modalit (sluch a zrak),
5. Orgánová biofyzika (biomechanika kardiovaskulárního a respiračního systému,
6. Biofyzika mechanických sil a ultrazvuku,
7. Mikroskopie a další vybrané optické metody,
8. Působení fyzikálních faktorů na živou hmotu, včetně lékařských aplikací (fyzikální terapie, invazivní metody),
9. Přehled účinků ionizujícího záření na živou hmotu.

Cíl

Získání základního přehledu v oblasti obecné a lékařské biofyziky s důrazem tzv. fyziologickou biofyziku a na působení fyzikálních faktorů na živé organismy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná (absence musí být nahrazeny po domluvě s vyučujícím), účast na přednáškách je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor