Detail předmětu

Úvod do klinické medicíny

FEKT-AKMEAk. rok: 2017/2018

Úvod do klinické praxe seznamuje studenty s klinickou terminologií, základy interních onemocnění, symptomatologií vybraných, nejdůležitějších interních chorob, zdravotnickou dokumentací a prací u lůžka nemocného. Dále pak s metodou získávání anamnestických dat a celkovým pohledem na pacienta. Během výuky jsou demonstrovány kazuistiky onemocnění jednotlivých systémů a je demonstrováno použití vybrané přístrojové techniky v klinické praxi při vyšetřování a terapii nemocných podle jednotlivých systémů.

Zajišťuje ústav

Lékařská fakulta (LF MU)

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí základní klinickou medicínskou terminologii. Bude schopen orientovat se v základních vyšetřovacích postupech u interních onemocnění i s možností využití přístrojové techniky u jednotlivých typů onemocnění. Bude znát základní klinické symptomy u typických patologických stavů. Bude schopen adekvátně reagovat v akutních, život ohrožujících situacích.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou nutné znalosti získané v předmětech Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologická fyziologie.

Doporučená nebo povinná literatura

BLAHA, Mojmír et al. Vnitřní lékařství: vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. I. díl. Brno: IDVPZ, 1997. ISBN 80-7013-256-6. (CS)
SOUČEK, Miroslav et al. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-2471-367-5. (CS)
KLENER, Pavel et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 1999. ISBN 80-7184-853-0. (CS)
BLAHA, Mojmír et al. Vnitřní lékařství: vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. II. díl. Brno: IDVPZ, 1999. ISBN 80-7013-274-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Jedná se o 1 semestrovou výuku. Je vedena prezence na výuce. Neúčast ve výuce – 1 omluvená neúčast je akceptována, četnější neúčast si student nahrazuje po dohodě s vyučujícím. Při klinické výuce jsou v praxi ověřovány teoretické znalosti získané na přednáškách. Předmět je ukončen zkouškou. Znění otázek je vyvěšeno v ISu. Studen si vytáhne 1 otázku, která má 2 podotázky, zkouška je ústní. Klasifikace je podle vysokoškolského systému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do klinické medicíny, základy lékařské terminologie.
2. Základy podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně prevence nozokomiálních nákaz.
3. Anamnéza, základní symptomatologie vybraných chorob.
4. Celkové vyšetření pacienta.
5. Nemoci srdce a cév.
6. Nemoci plic a dýchacích cest.
7. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus.
8. Nemoci trávicí trubice.
9. Metabolický syndrom, hypertenze.
10. Nemoci jater, žlučníku a slinivky.
11. Nemoci ledvin.
12. Nemoci krvetvorby.
13. Laboratorní vyšetření – přehled.
14. Akutní stavy.

Cíl

Studenti jsou seznámeni s úvodem do problematiky klinické medicíny, včetně základní lékařské terminologie. Po absolvování výuky se bude posluchač schopen orientovat v základní problematice klinické medicíny a bude schopen komunikovat s personálem v lékařském prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor