Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-ABCEAk. rok: 2017/2018

Samostatná technická bakalářská práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma bakalářské práce je zadáno na počátku daného akademického roku a může být odvozeno od tématu semestrálního projektu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt - bakalářskou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor