Detail předmětu

Veřejné právo

FP-FvpPAk. rok: 2017/2018

Základy ústavního práva
Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Vztah ČR a EU

Základy trestního práva hmotného, procesního
trestní zákon
trestní řád
přestupky

Neziskový sektor

Základy správního práva
správní řád
soudní přezkum správních rozhodnutí
právo na informace
stavební zákon
katastr nemovitostí
vybrané kapitoly správního práva
daňový systém a daňové právo

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoretická východiska a z nich vycházející pozitivní platnou právní úpravu. Osvojí si instituty veřejného práva, na něž je předmět zaměřen. Budou schopni se orientovat v právních normách z hlediska jejich systematického uspořádání, budou rozumět základní právní terminologii a budou schopni používat právní terminologii nezbytnou při aplikaci veřejněprávních norem jak v dalším navazujících právních i ekonomických předmětech, tak ve své budoucí odborné praxi.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních pojmech.

Doporučená nebo povinná literatura

Horzinková, E. Živnostenský zákon v praxi, Anag,8 aktualizované vydání (CS)
Pomahač, R. Evropské veřejné právo, Aspi, 239 s. ISBN 80-7357-014-9 (CS)
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb.
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá formou písemného testu. Test se skládá z 30 otázek se 4 variantami odpovědí, z nichž je vždy pouze jedna odpověď správná. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základy ústavního práva
Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Vztah ČR a EU

Základy trestního práva hmotného, procesního
trestní zákon
trestní řád
přestupky

Neziskový sektor

Základy správního práva
správní řád
soudní přezkum správních rozhodnutí
právo na informace
stavební zákon
katastr nemovitostí
vybrané kapitoly správního práva
daňový systém a daňové právo

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se systematikou a jednotlivými odvětvími veřejného práva. Studenti budou postupně seznámeni se základními instituty ústavního, trestního a správního práva včetně přestupkového zákona, stavebního zákona a daňových předpisů. Po absolvování předmětu by měl student být schopen se v těchto odvětvích orientovat a řešit základní problémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor