Detail předmětu

Rozpočetnictví a kalkulace

FP-rkPAk. rok: 2017/2018

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast rozpočetnictví. Studenti získají teoretické i praktické dovednosti pro zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých a rozpočtů režijních nákladů. Stěžejní oblastí předmětu jsou kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se klasické i moderní přístupy v kalkulací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu rozpočetnictví a kalkulace z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii rozpočtů a kalkulací v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

MACÍK, K., ZRALÝ,M.Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179s.ISBN 80-01-02611-6. (CS)
MAITLAND,I. Rozpočetnictví pro nefinanční manažery.1 vyd.Praha: Management Press. 171s.ISBN 80-85943-77-8 (CS)
MACÍK, K.Kalkulace nákladů- základ podnikového controllingu.Praha: MONTANEX Ostrava, 1999.241s.ISBN 80-7225-002-7. (CS)
VYSUŠIL, J. Optimální cena – odraz správné kalkulace.Praha: Profess Praha, 1985.108s.ISBN 80-85235-17-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné a ústní zkoušky dostane student dvě odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti řízení nákladů. Studentovi je po zodpovězení otázek udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS.
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě dvou kontrolních testů. K těmto výsledkům může být přihlédnuto při závěrečné ústní zkoušce.
Absolvování dvou kontrolních testů:
TEST I (5.-6.týden ak.r.): 20 bodů
TEST II (9.-10.týden ak.r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 21 bodů.
Zkouška je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové
hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
2. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve
vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
3. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického
informačního systému podniku.
4. Kalkulace úplných nákladů.Typový kalkulační vzorec.Kalkulace dělením
a kalkulace s použitím ekvivalenčních čísel.
5. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika
kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové
kalkulace.
6. Metoda hodinových režijních sazeb. Kalkulace dynamická.
7. Kalkulace fázová, postupová - využití nákladových funkcí pro kalkulaci
výkonů
8. Kalkulace neúplných nákladů. Metoda variabilních nákladů a její využití.
Jednostupňová a dvoustupňová kalkulace variabilních nákladů.
9. Rozdílové metody kalkulace – normovaná metoda kalkulace.
10. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu,
dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Druhové členění nákladů. Šachovnicová tabulka.
3.,4. Kalkulace úplných nákladů-dělením, s poměrovými čísly.Kalkulace přirážková. Metoda hodinových režijních sazeb. Kalkulace fázová, postupná.
5.,6. TEST I. Kalkulace ve sdružené výrobě. Rozdílové metody kalkulace-
normovaná metoda.
7.,8. Kalkulace neúplných nákladů- jednostupňová, dvoustupňová. Bod zvratu.
9.,10. TEST I. Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor