Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-BpdsPDAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentů v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby bakalářské práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby bakalářské práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledků a obhajoby vlastního názoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690 (CS)
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení, na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
předložení dílčích elaborátu ve stanovených termínech, předložení a prezentace studie k bakalářské práci.
Klasifikační stupeň je podmíněn včasností, úplností a kvalitou předkládaných materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do problematiky předmětu seminář k bakalářské práci
2) Seznámení se s základními pojmy profesionálního přístupu k práci
3) Základní myšlenkové operace
4) Základy sociálního výzkumu
5) Metodologie tvořivé práce
6) Formální náležitosti odborné písemné práce
7) Vyhledávání zdrojů a zpracování informací
8) Pravidla citování
9) Formální požadavky bakalářské práce a nejčastější chyby
10) Modelová struktura bakalářské práce, vymezení cílů, obsahu, stanovení metod a postupu
řešení práce
11) Pravidla prezentace
12) Taktiky obhajování vlastních názorů
13) Prezentace výsledků vlastní práce a obhajoba vlastního názoru

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: Vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor