Detail předmětu

Občanské, obchodní a pracovní právo

FP-BoprPAk. rok: 2017/2018

Předmět je orientován zejména na vymezení tří oborů soukromého práva, a to práva občanského, pracovního a práva obchodních korporací a vysvětlení jejich základních právních pojmů. Občanské právo hmotné: soukromé právo, zásady, osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, právní jednání, prekluze a promlčení, absolutní majetková práva (vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, dědické právo), relativní majetková práva (vznik, změna, zajištění, zánik závazků, závazky z právních jednání - vybrané smlouvy, závazky z deliktů - náhrada škody, bezdůvodné obohacení)
Občanské právo procesní: soudy, řízení v 1. stupni, dokazování, náklady řízení, opravné prostředky, vykonávací a exekuční řízení.
Právo obchodních korporací: podnikatel a podnikání, obchodní společnosti a družstvo (založení, vznik, zrušení, zánik; likvidace, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo; orgány obchodních korporací a jejich pravomoci – statutární orgán, kontrolní orgán, nejvyšší orgán), obchodní rejstřík; živnostenské podnikání; hospodářská soutěž; nekalá soutěž.
Pracovní právo: zásady, pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní poměr (vznik, změna, skončení), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, odměňování za práci, dovolená, péče o zaměstnance, překážky v práci, odpovědnost za škodu v pracovním právu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou znát základní právní úpravu občanského a pracovního práva a práva obchodních korporací. Studenti budou obeznámeni s právní terminologií, s rozdělením osob a věcí, s důsledky plynutí času, s majetkovými právy absolutními (věcná práva, dědické právo) a relativními (smlouvy), s následky protiprávního jednání, s možnostmi soudního vymáhání pohledávek, s formami podnikání, pravomocemi orgánů obchodních korporací, s pravidly hospodářské soutěže, se vznikem, změnou a zánikem pracovněprávních vztahů (pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.
Dovednosti: Studenti si osvojí právní terminologii, budou umět pracovat s textem zákona. Studenti budou schopni posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, dokážou zhodnotit běh promlčecí lhůty, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření (včetně soudního vymáhání pohledávek), budou se orientovat ve formách podnikání a v typech obchodních korporací, budou umět posoudit svá práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích.
Způsobilosti: Studenti získají znalosti v takovém rozsahu, aby mohli kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit oprávnění osoby jednat, zhodnotit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jednají a vyhodnotit praktické dopady smluvních ujednání (zajištění závazků, promlčení, odpovědnost). Budou schopni sepsat žalobu a uplatnit svá práva v civilním soudním řízení, včetně řízení vykonávacího. Studenti budou způsobilí posoudit výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání. Studenti budou připraveni aplikovat své znalosti v pracovněprávních vztazích, a to od sjednání pracovněprávního vztahu, přes jeho změny až zánik a případné uplatňování pracovněprávních nároků (např. v důsledku neplatného skončení pracovního poměru).

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (CS)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (CS)
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (CS)
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou nepovinných dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá výhradně písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak otevřené. Čas na vypracování zkoušky je 35 minut. Nelze používat právní předpisy. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné odpovědi či nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující (nula bodů).
Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu s předpisy VUT a Fakulty podnikatelské.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Občanské právo hmotné - pojmy, zásady, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů (osoby fyzické a právnické - právní osobnost, svéprávnost), zastoupení; věci a jejich rozdělení, součást a příslušenství; právní jednání, promlčení a prekluze
2. Absolutní majetková práva: Vlastnictví (způsoby vzniku a zániku, obsah), spoluvlastnictví (rozhodování o společné věci, předkupní právo), věcná práva k věcem cizím (věcná břemena - služebnosti, reálné břemeno), zástavní právo - obsah, vznik a zánik, zadržovací právo); katastr nemovitostí
3. Absolutní majetková práva: Dědické právo - zůstavitel, závěť, dědická smlouva, dědické třídy, vydědění, nepominutelný dědic, dědická nezpůsobilost
4. Relativní majetková práva: Závazkové právo - vznik, změna, zajištění a utvrzení, zánik závazků, smlouvy – vybrané smluvní typy
5. Relativní majetková práva: Závazky z deliktů (náhrada škody), závazky z jiných právních důvodu (bezdůvodné obohacení)
6. Občanské právo procesní – pravomoc a příslušnost soudů, žaloba, jednání u soudu, dokazování, náklady řízení, typy soudních rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost, opravné prostředky řádné a mimořádné, vykonávací a exekuční řízení, insolvenční řízení
7. Podnikatel a podnikání. Obchodní korporace - pojmy, založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace; obchodní rejstřík
8. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo
9. Orgány jednotlivých obchodních korporací (nejvyšší, statutární, kontrolní) a jejich pravomoci
10. Živnostenské podnikání – živnost, druhy živností, živnostenské oprávnění provozovna; hospodářská soutěž; nekalá soutěž
11. Pracovní právo - pojmy, zásady, účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel; zastoupení; pracovní poměr - vznik (náležitosti pracovní smlouvy), změna (převedení, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení)
12. Pracovní poměr - skončení (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, skončení ve zkušební době, pracovní poměr na dobu určitou); odstupné; pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená (druhy, délka, krácení), odměňování za práci - mzda, plat
13. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu - podmínky, limity. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii a systematiku právních předpisů. Cílem je, aby byli studenti schopni vyhledat příslušnou právní úpravu a zhodnotit určitou situaci z hlediska právní normy. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních jednání, včas uplatnit svá práva u soudu, vyhodnotit vhodnou formu podnikání, posoudit formu pracovněprávního vztahu a práva a povinnosti s tím spojené.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru kontrola neprobíhá.
Kontrola výuky se realizuje formou písemné zkoušky ve zkouškovém období.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor