Detail předmětu

Matematika 2

FP-Bma2PDAk. rok: 2017/2018

Navazuje na předmět Matematika I. Obsahem je integrál funkcí jedné proměnné, diferenciální rovnice, lineární algebra a funkce více proměnných.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti a praktické matematické dovednosti budou důležitým východiskem pro osvojování nových poznatků v předmětech matematického charakteru, ale zejména oporou pro získávání dalších vědomostí a rozšiřování dalších dovedností v oborech s ekonomickým zaměřením a pro korektní využívání matematických software.

Prerekvizity

Učivo středoškolské matematiky a učivo předmětu Matematika I.

Doporučená nebo povinná literatura

Mezník,I.: Matematika II. FP VUT v Brně, Brno 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na výklad teorie s poukazem na aplikace, cvičení na praktické výpočty a aplikační úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
-aktivní účast ve cvičení, prezence na cvičení je povinná,
-plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací,
-absolvování kontrolního testu s hodnocením alespoň (E).

Zkouška má část písemnou a ústní, přičemž těžiště zkoušky tvoří část písemná.
Písemná část trvá 2 hodiny a obsahuje následující typy výpočetních úloh spolu s jejich bodovým hodnocením:
1. Výpočet hodnoty parciálních derivací složené funkce v zadaném bodě(15 bodů)
2. Výpočet integrálu užitím základních vlastností a vzorců(15 bodů)
3. Výpočet integrálu doporučenou metodou(15 bodů)
4. Výpočet obsahu rovinného útvaru(15 bodů)
5. Řešení diferenciální rovnice(10 bodů)
6. Úloha na funkce dvou proměnných (extrémy, diferenciál,parciální derivace a jejich
interpretace)(15 bodů)
7. Úloha z lineární algebry(matice, determinanty, soustavy)(15 bodů)
Celkové hodnocení:
Písemná část je hodnocena bodově součtem bodů z jednotlivých úloh 1-7 spolu se splněním podmínky (P)-bodové hodnocení "0" má nejvýše jedna z úloh 1-7. Pokud má některá z úloh 1-7 bodové hodnocení "0", nelze obdržet celkové hodnocení A, B, C. V ostatních případech při splnění podmínky (P): A...90-100b.,B...80-89b.,C...70-79b.,D...60-69b.,E...50-59b. Nedosáhne-li student alespoň 50 z celkového počtu 100 dosažitelných bodů nebo není-li splněna podmínka (P), je písemná část i celá zkouška hodnocena stupněm "F" (nevyhovující) a student nepostupuje k ústní části.
Ústní část následuje po písemné, délka jejího trvání nepřesahuje zpravidla 10 minut. Jejím hlavním účelem je upřesnění klasifikace. Během ústní části se má možnost student seznámit s konkrétním hodnocením jednotlivých úloh. Ústní zkouška též slouží k dořešení případných nejasností v písemné části. Pokud jsou k tomu důvody ze strany zkoušejícího příp. studenta, mohou být položeny doplňující otázky. Na jejich přípravu má student právo si vyžádat čas na přípravu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Neurčitý integrál
2.Určitý integrál
3.Diferenciální rovnice
4.Matice a determinanty
5.Soustavy lineárních rovnic
6.Funkce více proměnných, základní pojmy
7.Extrémy

Cíl

Cílem je vybudovat matematický aparát (integrál funkcí jedné proměnné, diferenciální rovnice,lineární algebra a funkce více proměnných) nezbytný pro výklad navazujících odborných předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolována. Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast omluvit. Je plně v kompetenci učitele posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví učitel individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor