Detail předmětu

Management zásob

FP-BmzPAk. rok: 2017/2018

Seznámení se systémem plánování materiálových požadavků výrobního procesu. Normativní základna pro určení spotřeby. Zpracování objednávek. Nákupní strategie pro trhy. Řízení zásob – metody s využitím informační technologie. Třídění zásob s použitím Paretovy analýzy. Skladovací systémy. Identifikace zboží. Vyřizování objednávek, balení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni analyzovat strukturu a kategorizovat zásoby, stejně jako strategicky rozhodovat v oblasti projektování skladovacích technologií a způsobů efektivního řízení materiálových toků. Důraz je kladen na praktické pochopení a použití jak predikčních nástrojů a technik, tak i vlastních způsobů řízení zásob.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z předmětů logistika a matematicko-statistických disciplín. Předmět navazuje a integruje dosud získané znalosti ze studovaných předmětů z oblasti ekonomie, technických věd, informatiky, logistiky a management výroby.

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou určeny.

Doporučená nebo povinná literatura

EMMETT, S. Řízení zásob. 1. vyd. Brno: Computer Press 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3. (CS)
TOMEK,G.,TOMEK, J.Nákupní marketing.1 vyd. Praha: GRADA Publishing 1996, 176s. ISBN 80-85623-96-X. (CS)
LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Přel.Nevrlá,E. Praha Computer Press 2000, 589s. ISBN 80-7226-221-1. (CS)
HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob: logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. Praha Profess Consulting 1998, 236 s. ISBN 80-85235-55-2. (CS)
LAMBERT, D. M. Logistika. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0504-0. (CS)
CHRISTOPHER,M. Logistika v marketingu. Přel.Prokeš R., Praha Management Press 2000, 166s. ISBN 80-7261-007-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i seminární.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na systematické a průběžné práci studentů v průběhu celého semestru. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích zkoušky, ale právě také na řešení, prezentace a obhajoby semestrální práce, řešení případové studie a dalších doplňkových činnostech předmětu.

Požadavky na ukončení předmětu jsou:
Zápočet (maximální počet bodů 50):
- Řešení, prezentace a obhajoba semestrální práce 30 b;
- Řešení případové studie 10 b;
- Doplňkové činnosti (exkurze, přednášky odborníků z praxe aj.) 5 b;
- Řešení dílčích témat na cvičení 5 b.

Při obhajobě semestrální práce je hodnoceno zvládnutí teoretických poznatků tématu (20 %); kvalita a přístup k řešení (40 %); rozsah, formální úprava, grafická podoba, správné použití a uvádění citací (20 %); týmová prezentace (20 %).
Hodnocení řešení případové studie obsahuje zvládnutí teoretických poznatků tématu (40%); kvalita a přístup k řešení (40%), formální náležitosti (20 %).
Pro udělení zápočtu je nutné získat min. 25 b, a zároveň hodnocení semestrální práce musí dosahovat alespoň 15 bodů a zároveň řešení případové studie musí být alespoň 5 bodů.
Pozdní odevzdání tématu semestrální práce je penalizováno 5 b. Pozdní odevzdání semestrální práce, případové studie je penalizováno 5 b.

Zkouška (maximální počet bodů 50):
Písemná zkouška obsahuje příklad, soubor otevřených i uzavřených otázek. Výsledné celkové hodnocení (maximum 100 bodů) odpovídá klasifikační stupnici ECTS: 100-90 bodů (A); 89-80 bodů (B); 79-70 bodů (C); 69-60 bodů (D); 59-50 bodů (E); 49-0 bodů (F).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Funkce skladování. Analýza a klasifikace zásob. Predikce a kontrola zásob. Skladovací technologie. Balení a obalová technika. Značení a identifikace. Automatická identifikace. Společné přístupy řízení zásob.

Cíl

Systémové porozumění moderního způsobu řízení zásob je klíčovou činností každého podniku. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základní opatřovací funkcí podniku; ekonomikou a strategickou rovinou řízení zásob v globálním prostředí dnešní konkurence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je doporučovaná a kontrolovaná vyučujícím písemnou prezentací účasti studentem na cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování případové studie v polovině semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor