Detail předmětu

Kvalita výrobního procesu

FP-BkvpPAk. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových výrob.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství,

Doporučená nebo povinná literatura

Mizuno, S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, ISBN 80-85605-38-4. (CS)
Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2.vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-178-2. (CS)
ČSN ISO 8258 – Shewhartovy regulační diagramy. (CS)
Cox,J., Golgratt,E. Cíl: proces trvalého zlepšování. Praha: InterQuality, 1999. ISBN 80-902770-1-2. (CS)
BSI-OHSAS 18 001:1999 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace. (CS)
Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. (v platném znění) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno:
a) Aktivní účast na cvičení – hodnotí vyučující
b) Uznaná seminární práce.
Zkouška má písemnou formu. Mohou se jí účastnit pouze ti studenti, kteří mají v IS zapsaný zápočet.
Zkouška se skládá ze tří teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 30 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Praxe.
2. Praxe
3. Úvod, základní pojmy kvality, význam kvality
4. Způsobilost procesu
5. Regulace procesu
6. Základy metrologie
7. Technické požadavky na výrobky
8. Efektivita kontrolního systému v jakosti
9. Lidský činitel v zabezpečování kvality výrobního procesu
10. 7 jednoduchých nástrojů jakosti
11. 7 nástrojů managementu
12. Vztah mezi kvalitou, produktivitou a výkonností
13. Trendy ve vývoji kvality

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor