Detail předmětu

Informatika

FP-infPAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti výpočetní techniky : znalost operačního systému Windows na uživatelské úrovni (filosofie víceúlohového operačního systému, uživatelské prostředí, základní nastavení systému, práce s objekty, atd.), aplikační programové vybavení počítačů řady PC (v prostředí Windows, práce s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel, nástroje pro tvorbu prezentací MS Powerpoint, MS Outlook, základy datového modelování).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát současný trend ve vývoji informačních technologií v oblasti architektury PC. Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání operačního systému MS Windows a aplikačního nástroje MS Office. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerekvizity

1. základy používání PC (teoretické i praktické) 2. základy ovládání operačního systému MS Windows

Doporučená nebo povinná literatura

BARILLA, Jiří, Květuše Sýkorová a Pavel Simr. Microsoft Excel 2016 :podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2016. 1. vyd. 456 s. ISBN 978-80-251-4838-9. (CS)
Pecinovský Josef a Rudolf Pecinovský. Office 2016 Průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. 1. vyd. 256 s. ISBN 978-80-247-5691-2. (CS)
PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Word 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 367 s. ISBN 978-80-251-3831-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění obou následujících podmínek :
1. Odevzdání semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
2. Absolvování kontrolního testu v průběhu semestru s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).

Forma zkoušky je kombinovaná a skládá se ze 2 částí:
1. Písemná část - případová studie z oblasti základů databází
2. Praktická část - vyřešení úlohy z praktických znalostí probrané látky na PC

Hodnocení zkoušky je stanoveno průměrem známek z těchto dvou dílčích částí. Pokud je alespoň jedna z částí zkoušky hodnocena "F" je celá zkouška hodnocena "F".

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- úvod do informatiky, číselné soustavy, převody, ASCII a UNICODE
- MS Powerpoint
- MS Outlook
- MS Excel - základní pojmy, formátování, třídění, filtrování, funkce, kontingenční tabulka, grafy
- MS Word - základní pojmy, formátování textu, obsah, tabulky, hromadná korespondence
- Základy datového modelování

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili jak teoretické, tak i praktické základy a postupy potřebné pro řešení úloh z oblasti výpočetní techniky na úrovni software : operační systémy (MS Windows), aplikační software (MS Office). Předmět je dále zaměřen na úvod do problematiky datového modelování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor