Detail předmětu

Competitive Intelligence

FP-FciPAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence. Dále si osvojí ochranu obchodního tajemství firmy.

Prerekvizity

Proces strategického řízení firmy, analýza oborového okolí firmy, analýza interních faktorů firmy, základní práce na PC.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Competitive Intelligence. Skriptum. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r o., 2012. ISBN 978-80-214-4613-7. (EN)
FULD, L, M., 1995: The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4. (EN)
KAHANER, L., 1997: Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-84404-6. (EN)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9. (CS)
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která probíhá písemnou formou. Student obdrží tři otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě vypracování semestrální práce.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení (váha):
Vypracování semestrální práce: 30%
Závěrečná zkouška: 70%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod.
Zpravodajská analýza informace.
Zpravodajský cyklus CI.
Vybrané metody CI.
Counter Competitive Intelligence (CCI).
Organizační formy CI.
Proces zavádění CI v podniku.

Cíl

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku informačních systémů potřebných k získávání informací o konkurenci a vybavit studenty znalostmi pro legální získávání informací o konkurenci s jejich následným vyhodnocením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor