Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 2

FP-AJ2BAk. rok: 2017/2018

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osobních kvalit a duševních procesů.
Je schopen vyjmenovat sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších společenských souvislostech.
Vyjádří své názory na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média a jejich roli ve společnosti.
Vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti.
Popíše v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na úrovni B1 - B2 SERR. Student úspěšně absolvoval kurz Anglický jazyk B2 - 1 (AJ1B).

Doporučená nebo povinná literatura

HAINES, Simon a Barbara STEWARD. Cambridge English: First Masterclass (Student’s Book). Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (Unit 7, 8, 9, 11) (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast na hodinách, zápočtový test
Zkouška: poslech a práce s textem

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Vyjádření osobních kvalit
Gerundia a infinitivy, kolokace
Trpný rod
Vazba have / get something done
Slovní zásoba z oblasti sportu, předložky
Nepřímá řeč, časové a jiné reference
Funkce nepřímé řeči
Výrazy so a such, složená podstatná jména
Skladba slov, vztažné věty
Kolokace z oblasti cestování, závislé předložky
Vyjádření přání a lítosti, vazba I’d rather a it’s time
Přípony přídavných jmen, složená přídavná jména

Cíl

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR v pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor